Dietetyka

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie:

We współczesnym świecie problem żywienia człowieka nabiera coraz większego znaczenia. Niewłaściwe odżywianie, złe nawyki żywieniowe (których konsekwencją jest nadwaga i otyłość, ale także niedożywienie) mają znaczący wpływ na wzrost cywilizacyjnych chorób żywieniowo zależnych. Dla ludzi zdrowych prawidłowe żywienie jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, w chorobie odgrywa istotną rolę wspomagając leczenie farmakologiczne. Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, w związku z tym absolwent studiów podyplomowych posiądzie teoretyczne i praktyczne umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych
 • bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności
 • planowania żywienia i technologii przygotowywania potraw
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • wykorzystania metod i zasad edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym.
Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i turystyczno – rekreacyjne
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego
 • instytuty naukowo-badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Dietetyka mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Dietetyka, Technologia Żywności, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki – żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 205 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Dietetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY:
Anatomia i fizjologia człowieka
Żywienie człowieka
Bioaktywne składniki żywności funkcjonalnej
Aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia
Klasyfikacja i charakterystyka diet
Kuchnie świata
Seminarium – żywienie w zdrowiu i chorobie

SEMESTR II – LETNI:
Poradnictwo żywieniowe
Psychodietetyka
Żywienie sportowców i osób aktywnych fizycznie
Dietetyka pediatryczna
Żywienie osób starszych
Praktyczne umiejętności z oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania
Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
Żywienie kliniczne

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz