Kredyt studencki

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, tak jak studenci uczelni publicznych mogą w wybranych bankach ubiegać się o kredyt studencki. Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne informacje zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki i Szczegółowych informacji udzielą Państwu wybrane placówki bankowe.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:

Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.

Kredyt studencki może otrzymać:

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt
O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy
uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 000 zł.

Okres i warunki wypłacania kredytu
Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.
Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

Poręczenia spłaty kredytu
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Okres i warunki spłaty kredytu
Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.
W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.
W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty
Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu
Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.
Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.