Organizacje Studenckie

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Główne zajęcia:

a) ochrona praw, godności i interesów studentów
b) inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego
c) sprawy socjalno – bytowe

Każdy student ma prawo do:

 • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego,
 • kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji,
 • pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,
 • uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego,
 • kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim,
 • uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego.

Samorząd Studencki ma prawo i obowiązek do nieskrępowanego i swobodnego informowania studentów o swojej działalności, w tym przez zwoływanie zebrań i zgromadzeń.

SKA – Studenckie Koło Anatomiczne

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać każdy student, który nie boi się wyzwań i jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez SKA.

 • Najlepsi studenci jeszcze przed skończeniem pełnego kursu Anatomii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i uczestniczenia w zajęciach SKA dotyczących wybranych zagadnień z wąskich dziedzin anatomii klinicznej, topograficznej, opisowej czy porównawczej, a także zajęć sekcyjnych i działalności naukowej.
 • Każdy z członków SKA powinien czynnie uczestniczyć zarówno w zadaniach teoretycznych (umiejętności zastosowania wiedzy anatomicznej do rozwiązywania problemów klinicznych), jak i brać aktywny udział w warsztatach preparacyjnych oraz przygotowywać i prowadzić własne projekty badawcze.

Celem SKA jest:

 • Zdobywanie praktycznych umiejętności preparacyjnych. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami preparacyjnymi. ABC preparowania dla początkujących.
 • Zdobywanie teoretycznych i praktycznych umiejętności naukowych (przeprowadzanie badań ankietowych, wyszukiwanie, zbieranie i analizowanie informacji morfologicznych, morfometrycznych oraz klinicznych z różnych baz danych i źródeł naukowych).
 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole badawczym, zdolności efektywnego planowania i sprawnego organizowania czasu pracy.
 • Przygotowywanie samodzielnych projektów z uwzględnieniem kwestii etycznych i medycznych związanych z dokumentacją medyczną (donator, pacjent), prawami autorskimi oraz ochroną wartości intelektualnych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii klinicznej oraz anatomii porównawczej.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Praktyczne umiejętności rozpoznawania, identyfikacji i nazywania struktur w obrazach USG, TK, RM, angio – TK i angio – RM. Anatomia człowieka żywego.
 • Umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabywanie umiejętności wykorzystania informacji wyuczonych do analizy klinicznej na wybranych przypadkach. Anatomia kliniczna.
 • Metodyka i sposób przygotowywania różnych typów preparatów anatomicznych tj. nastrzykiwanie, preparaty korozyjne, plastynowanie itp.
 • Badania porównawcze na preparatach zwierzęcych (przygotowanie materiału, wstępna analiza oraz badania morfologiczne i morfometryczne). Anatomia porównawcza.
 • Gromadzenie i przygotowywanie materiałów dotyczących historii anatomii.
 • Zajęcia z antropologii i antropometrii.
KND – Koło Naukowe Dietetyków

W wyniku dużego zainteresowania studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia zostało utworzone Koło Naukowe Dietetyków, które rozpoczęło swoją działalność  w lutym 2016 r (oficjalnie powołane 26 lutego 2016 roku uchwałą Senatu KWSPZ). Opiekunem Koła Naukowego Dietetyków została Pani dr Elżbieta Trzyna. Członkiem Koła Naukowego Dietetyków może zostać każdy student Wydziału Promocji Zdrowia zainteresowany tematyką żywności i popularyzowania wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia.