Studia Podyplomowe

Zarejestruj się teraz

Kierunki studiów podyplomowych:

Harmonogram rekrutacji

Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć.

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
  2. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  3. aktualna fotografia kandydata (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
  5. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  6. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik Studiów Podyplomowych

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz