Administracja Medyczna

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Wszystkie zajęcia praktyczne na kierunku Administracja medyczna będą odbywały się w pracowniach Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie pod okiem wysokiej klasy ekspertów, natomiast wykłady będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę KWSPZ.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego planowania, koordynacji i realizacji zadań na samodzielnych stanowiskach zarządczych i organizacyjnych w podmiotach leczniczych oraz będą mieli możliwość zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Studia skierowane są do absolwentów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra pragnących zdobyć/poszerzyć wiedzę z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, procedur medycznych oraz prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej.

Program studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 235 godzin dydaktycznych, w tym 110 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Zyskaj solidne umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania nowoczesnego zawodu. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY
Psychologia i komunikacja w zakładach opieki zdrowotnej
Trening umiejętności społecznych
Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
System i organizacja pracy szpitala
Terminologia medyczna
Organizacja i zarządzanie jakością w placówce medycznej
Zasady finansowania i rozliczania świadczeń medycznych
Technologia informacyjna
Bioetyka

SEMESTR II – LETNI
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
Zasady finansowania i rozliczania świadczeń medycznych
Prawo medyczne w praktyce
Ochrona danych osobowych pacjenta
Zasady prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej
Prawne aspekty udostępniania dokumentacji medycznej
Promocja zdrowia (Zdrowie publiczne)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
  • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
  • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz