Psychodietetyka

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychospołecznych czynników warunkujących sposób żywienia i styl życia człowieka. Omówiony będzie wpływ aspektów psychologicznych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania. Podjęte będą również tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi błędów żywieniowych i omówione metody pracy z pacjentami, u których występują choroby dietozależne.

Zdobycie wiedzy w zakresie
 • psychologii i dietetyki,
 • poradnictwa dietetycznego,
 • psychologii rozwojowej i osobowości,
 • terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
 • psychologicznych i psychospołecznych aspektów żywienia,
 • relacji odżywianie a zdrowie psychiczne,
 • żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia medycznego.
Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • pracy z pacjentami z zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja itp.),
 • współpracy dietetyka z psychologiem oraz holistycznego podejścia do pacjenta,
 • wsparcia psychologicznego pacjentów niezbędnego podczas wdrażania strategii zmian nawyków żywieniowych,
 • wdrażania metod służących do złamania barier natury psychologicznej, które uniemożliwiają osiągnięcie założonego celu dietetycznego,
 • motywowania pacjentów do wdrożenia leczenia dietetycznego,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej i dietetycznej.
Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety dietetyczne i psychodietetyczne
 • placówki sportowe i kluby fitness
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Program studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 230 godzin dydaktycznych, w tym 105 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Psychodietetyki zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY:
Podstawy dietetyki
Poradnictwo żywieniowe
Etyka w pracy psychodietetyka
Psychologia ogólna i osobowości
Komunikacja z pacjentem
Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
Podstawy prowadzenia działalności gospodarcze

SEMESTR II – LETNI:
Psychologia kliniczna
Psychosomatyczne i emocjonalne aspekty odżywiania
Prozdrowotne aspekty aktywności fizycznej
Diet coaching
Diety alternatywne
Marketing i social media
Seminarium

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz