Studia Jednolite Magisterskie

Zarejestruj się teraz

FIZJOTERAPIA

Jednolite studia magisterskie, Stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram rekrutacji

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej, a przez to wymagającymi stosowania zabiegów z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych.

Sylwetka absolwenta

Do podstawowych środków fizjoterapii należą: ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia), środki fizykalne (fizykoterapia) masaż, mobilizacje (terapia manualna) oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie kompetentny do działalności także w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii. W trakcie toku studiów odbywają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej, specjalistycznej wiedzy dla zawodu fizjoterapeuty, a także zajęcia kliniczne oraz praktyki pozwalające na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysokokwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym zdobędą kompetencje w zakresie; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez standardy kształcenia stosownymi przepisami ustawy. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Absolwenci nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Absolwenci będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, a w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych.

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie.

Studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia przygotowują absolwenta do ustawicznego kształcenia zawodowego, które uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Obszar działalności zawodowej

Studia jednolite magisterskie umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia (szpitale, poradnie, przychodnie), ośrodkach rehabilitacji, w ośrodkach promocji zdrowia stosujących specyficzne procedury w zakresie korektywy i kompensacji, w gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, ośrodkach i klubach sportowych (zarówno zdrowych sportowców jak i w sporcie osób niepełnosprawnych), ośrodkach SPA i wellness, w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej, w organizacjach pozarządowych, które realizują specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i/lub trwale niepełnosprawnych.

Program studiów

Biomedyczne podstawy fizjoterapii
Anatomia prawidłowa
Anatomia palpacyjna na potrzeby fizjoterapii
Biochemia
Biofizyka
Biologia medyczna
Biomechanika kliniczna
Farmakologia w fizjoterapii
Fizjologia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Genetyka
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc

Nauki ogólne
Bioetyka
Demografia i epidemiologia
Dydaktyka fizjoterapii
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Filozofia
Historia rehabilitacji
Język obcy angielski/hiszpański/niemiecki (jeden z trzech do wyboru)
Pedagogika
Podstawy prawa
Psychologia
Socjologia niepełnosprawności
Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
Zarządzanie i marketing
Technologie informacyjne
Zdrowie publiczne

Podstawy fizjoterapii
Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Fizjoterapia ogólna
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Masaż
Balneoklimatologia
Metody specjalne fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej
Metody specjalne fizjoterapii: metody reedukacji nerwowo- mięśniowej
Metody specjalne fizjoterapii: metody terapii neurorozwojowej
Wyroby medyczne
Terapia manualna

Fizjoterapia kliniczna
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii dziecięcej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w chirurgii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w geriatrii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w neurologii i neurochirurgii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w ortopedii i traumatologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w medycynie sportowej
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w psychiatrii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

Przedmioty specjalizacyjne
Kinezjologia
Masaż sportowy
Terapia funkcjonalna
Terapia mięśniowo- powięziowa
Ergoterapia/ Terapia zajęciowa*
Podstawy dietetyki/Żywienie i suplementacja w sporcie*
Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
Diagnostyka obrazowa
Komunikacja interpersonalna/ Podstawy negocjacji*
Masaż limfatyczny/ Terapia przeciwzastoinowa*
Masaż relaksacyjny/ Masaż leczniczy*
Odnowa biologiczna w sporcie
Podstawy działalności gospodarczej w fizjoterapii
Taping sportowy/Taping rehabilitacyjny*
Terapie wspomagające rehabilitację

Metodologia badań naukowych
Praca dyplomowa*
Metodologia badań naukowych i statystyka

Praktyki kliniczne
Praktyka asystencka
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna

Rekrutacja

Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz