Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

  1. Czy muszę uzupełniać wszystkie dane w systemie e-Rekrutacja?
   W systemie e-Rekrutacja należy uzupełnić w pierwszej kolejności dane niezbędne do weryfikacji tożsamości (dane osobowe) oraz informację o preferowanym kierunku studiów.
  2. Czy rekrutacja internetowa zapewnia mi przyjęcie na studia?
   Nie. Rekrutacja na studia jest dwuetapowa. Etap pierwszy stanowi rejestracja online, etapem drugim jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie KWSPZ. Zarejestrowany w systemie Kandydat otrzymuje gwarancję przyjęcia na studia (pod warunkiem, że kierunek zostanie uruchomiony), w momencie złożenia kompletu dokumentów.
  3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?
   Każdy Kandydat musi przynajmniej raz zgłosić się osobiście w celu podpisania Umowy.
  4. Czy zaświadczenie lekarskie musi zostać wydane na wzorze przygotowanym przez Uczelnię?
   Nie. Lekarz może skorzystać z własnego wydruku.
  5. Czy potrzebuję skierowania do lekarza medycyny pracy?
   Nie, jednak uzupełnione i opieczętowane skierowanie umożliwi wykonanie badań bezpłatnie w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  6. Jak mogę uzyskać skierowanie do lekarza medycyny pracy?
   Skierowanie można wydrukować samodzielnie ze strony internetowej Uczelni (Zakładka “Rekrutacja”), z systemu rekrutacyjnego (Zakładka “Pliki do pobrania”) lub uzyskać w Dziekanacie KWSPZ.
  7. Do kiedy trwa rekrutacja?
   Aktualny harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie: www.kwspz.pl/rekrutacja/
  8. Jakie są opłaty za studia?
   Cennik usług edukacyjnych dla każdego z kierunków studiów jest dostępny na stronie internetowej: www.kwspz.pl/rekrutacja/
  9. Czy po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymam dyplom uprawniający do wykonywania zawodu?
   Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów oraz Zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych. Studia podyplomowe nie nadają tytułu zawodowego i skierowane są do osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.
  10. Czy mogę przystąpić do rekrutacji, jeśli jeszcze nie otrzymałam/em świadectwa maturalnego?
   Tak. Świadectwo maturalne należy wówczas dostarczyć do Dziekanatu KWSPZ niezwłocznie po jego otrzymaniu.
  11. Jakie przedmioty z matury są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?
   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości/maturalne. Wyniki z poszczególnych przedmiotów nie są brane pod uwagę, o przyjęciu decyduje komplet złożonych dokumentów.
  12. Czy dokumenty może złożyć w moim imieniu osoba trzecia?
   Osoba trzecia może złożyć w imieniu Kandydata wszystkie dokumenty Rekrutacyjne, za wyjątkiem Umowy, którą kandydat musi podpisać osobiście.
  13. Czy opłatę wpisową można uiścić na miejscu, w dniu składania dokumentów?
   Tak. Płatności można dokonać w Kwesturze KWSPZ – kartą płatniczą lub gotówką.
  14. Jak długo trwają studia podyplomowe?
   Studia podyplomowe trwają jeden rok (10 miesięcy).
  15. Czy płatność za studia można rozłożyć na raty?
   Tak. Płatności są automatycznie rozkładane na miesięczne raty, z terminem płatności do piątego dnia każdego miesiąca.