Historia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie jest nowoczesną Uczelnią niepubliczną, funkcjonującą na rynku szkół wyższych od 2002 roku w obszarze edukacji i badań. Uczelnię wyróżnia innowacyjne i profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w obszarze nauk o zdrowiu. Strategia rozwoju Uczelni zakłada ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego oraz stałe doposażanie pracowni i laboratoriów w odpowiedni sprzęt i aparaturę do realizacji specjalistycznych ćwiczeń i zdobywania praktycznych umiejętności.

Pierwszymi uruchomionymi kierunkami były studia pierwszego stopnia: Kosmetologia (2002 rok), Fizjoterapia (2008 rok) i Dietetyka (2010 rok). W konsekwencji odpowiedniej jakości kształcenia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała pierwszą i kolejne pozytywne oceny Polskiej Komisji akredytacyjnej dla kierunku Kosmetologia (w 2011r. i 2018r.) oraz Fizjoterapia (w 2016 roku i 2022 roku). W toku dalszego rozwoju Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na wszystkich trzech kierunkach studiów: Kosmetologia (w 2014 roku), Dietetyka (w 2015 roku), Fizjoterapia (w 2016 roku). Od roku akademickiego 2017/2018, na mocy ustawy Ministra Zdrowia o zawodzie fizjoterapeuty oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie prowadzenia studiów na tym kierunku, do oferty edukacyjnej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wprowadzone zostały jednolite, pięcioletnie studia magisterskie z Fizjoterapii.

budynek przy Lea

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia mają zapewnione praktyki zawodowe i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych, zakładach przemysłowych i innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Ponadto, zaplanowane w programie studiów zajęcia z zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości przygotowują absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Mocną stroną Uczelni jest koncentracja edukacji w obszarze nauk medycznych, ściśle związanych ze zdrowiem i życiem człowieka, promocją racjonalnych zachowań prozdrowotnych, w tym podstawowych zasad zdrowego odżywiania. Stała współpraca Uczelni z krajowymi i zagranicznymi producentami żywności ekologicznej, suplementów diety, kosmetyków oraz urządzeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych przyczynia się do bieżącego profilowania dydaktyki na wszystkich kierunkach kształcenia i studiach podyplomowych. Celem dalszego umacniania pozycji Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia jest ciągłe doskonalenie programów studiów oraz poszerzanie i umacnianie bazy dydaktyczno-badawczej.

baza dydaktyczna

baza dydaktyczna

 

W czerwcu 2016 roku, decyzją Senatu powołany został Konwent Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia jako ważny opiniotwórczy, opiniodawczy i doradczy organ Uczelni. Celem działalności Konwentu jest umocnienie współpracy oraz wymiana informacji pomiędzy Uczelnią a wybranymi sektorami gospodarki. Dnia 29 marca 2022 roku, zgodnie z decyzją Senatu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowi, zmieniono skład Konwentu, który obecnie stanowią przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. służby zdrowia, przedsiębiorstw czy specjalistów związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

Konwent Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

REKTORZY KRAKOWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PROMOCJI ZDROWIA

 

Barbara Tal-Figiel

2002 – 2004 – Prof. dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, Rektor KWSPZ

 

Janusz Pawlikowski

2004 – 2006 – Prof. dr hab. Janusz Pawlikowski, Rektor KWSPZ

 

Józef Kocemba

2006 – 2008 – Prof. dr hab. n. med. Józef Kocemba, Rektor KWSPZ

 

Wiesława Tracz

2009 – 2015 – Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz, Rektor KWSPZ

 

Tadeusz Tuszyński

2015 – nadal – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, Rektor KWSPZ

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ KRAKOWSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PROMOCJI ZDROWIA:

W latach 2018-2020:

– Kierunek Dobra Praca – podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Głównym założeniem projektu było podniesienie jakości oraz zakresu usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

–  Staże dla studentów/ek kierunku dietetyka, fizjoterapia i kosmetologia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych Studentów kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia – I stopnia (II i III rok) studiów stacjonarnych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w stażach zawodowych.

W latach 2019-2023:

– Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji studentów i pracowników KWSPZ. W ramach projektu zrealizowane zostały moduły opracowane według jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, poprzez certyfikowane szkolenia i staże zawodowe.

W latach 2021-2023:

– KWSPZ otwarta na osoby z niepełnosprawnościami, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Głównym celem projektu było wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności oraz poprawa dostępności poprzez zakup lub modernizację systemów informatycznych, a także dostosowanie architektury Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY:

Certyfikat Wiarygodna Szkoła uzyskany w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Certyfikat przyznawany jest Niepublicznym Uczelniom Wyższym, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność wobec otoczenia. Wyróżnione tą nagrodą Uczelnie funkcjonują w zgodzie z prawem i dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki do studiowania.

Certyfikat Dobra Uczelnia-Dobra Praca uzyskany w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Celem programu jest popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Certyfikat przyznawany jest tym uczelniom, które podejmują działania zwiększające atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych – Wyróżnienie w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Ogólnopolski konkurs dla szkół wyższych mający na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jako jedyna Uczelnia w Małopolsce otrzymała wyróżnienie w tym konkursie w szczególności za realizację szeregu projektów podnoszących jakość kształcenia oraz wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce.

Certyfikat Uczelnia Liderów uzyskany w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
Certyfikat przyznawany jest uczelniom, które prowadzą studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

Pióro Biznesu – Statuetka otrzymana w 2016 roku
Nagroda została przyznana Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju – Nominacja w 2017 roku
Konkurs  odbywa się w oparciu o realizowane przez dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego. Pod uwagę brana jest również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.

Aurea Praxis – Laur przyznany w 2017 roku JM Rektorowi Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Tuszyńskiemu.
Jest to odznaczenie dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Wyróżnienie specjalne przyznane w 2018 roku przez Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy postęp w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Najwyższa jakość studiów wyróżnienie przyznane w latach 2019 i 2020 w ramach ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów.
Wyróżnienie Specjalne przyznawane jest tym Uczelniom, które wykazały się na rynku edukacyjnym wdrożeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Lider Konkurencyjności – Nominacja przyznana w 2019 roku przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i Forum Przedsiębiorczości za poszerzenie oferty rynkowej i wysoką jej jakość, a także poprzez wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.

Najwyższa Jakość Studiów – Wyróżnienie Specjalne przyznane w 2020 roku.

Polska Nagroda Jakości – Nominacja przyznana w 2021 roku przez Polska Agencję Przedsiębiorczości, redakcję Forum Przedsiębiorczości oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej za poszerzenie oferty rynkowej  i wysoką jej jakość, a także za wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.

Certyfikat Złoty przyznany Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w 2022 roku stanowi potwierdzenie konsekwencji i stałości we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.