Pomoc Materialna – Stypendia

HARMONOGRAM

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z Siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Oprócz powyższych świadczeń studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć, a Senat Uczelni zaopiniuje ich wniosek pozytywnie.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  ( Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2232) obowiązują nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, zapomogi i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenia można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać ww. świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Wskazane powyżej stypendia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny  (nawet jeżeli uzyskał go za granicą) oraz tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zgodnie z §5 ust.19 Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ w okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Wysokość danego stypendium na dany rok akademicki ustala Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego  na podstawie wielkości funduszu stypendialnego i liczby wniosków.

Student ubiegający się albo otrzymujący ww. świadczenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do ich pobierania.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Zarządzania Uczelnią KWSPZ (Wirtualny Dziekanat).

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, Komisja stypendialna za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu wzywa studenta do ich uzupełnienia.

Wykazane w wezwaniu dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od daty potwierdzenia odbioru wezwania (art. 64 § 2 kpa) , które następuję automatycznie po odczytaniu ogłoszenia w Wirtualnym dziekanacie.