Władze Uczelni

JM REKTOR
Prof. dr hab. inż. Tadeusz TUSZYŃSKI

Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Doktor nauk technicznych, dr hab. i profesor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności. Były pracownik Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni kierownik Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej oraz Dziekan Wydziału Technologii Żywności (3 kadencje). Inicjator i senior budowy kompleksu obiektów Wydziału oraz utworzenia Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności. Praca zawodowa w zakładach przemysłu spożywczego, łącznie 5 lat, zagraniczne staże naukowo- badawcze, głównie na terenie Niemiec przez 10 miesięcy. Autor i współautor 280 opracowań, w tym 95 oryginalnych prac badawczych, 83 komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, 6 rozdziałów w monografiach, 3 przewodników i skryptów dla studentów, 88 prac przeglądowych, opracowań technologicznych dla przemysłu i opinii o innowacji oraz 6 patentów i wzorów użytkowych. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami resortowymi. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego – oddział krakowski, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT- oddział małopolski oraz członkiem kilku stowarzyszeń naukowych. Od 2010 r., prowadził zajęcia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Od grudnia 2015 r., pełni funkcję Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.


KANCLERZ
Mgr Ewa PODOBIŃSKA

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Ekonomiki Produkcji, specjalności: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studiując indywidualnym tokiem studiów, studiowała równocześnie Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra otrzymała w 1979 roku. W 1981 roku wyjechała do USA, gdzie zastał ją Stan Wojenny (grudzień 1981r.). W USA otworzyła najpierw jedno, potem trzy następne biura pośrednictwa pracy ( Head Hunters). Od 1994r. Honored Member in the National Directory of WHO`S WHO in Executives and Professionals (National Library-USA). W 1999 roku wróciła do Polski i w 2000 roku została Prezesem spółki Dalkrak Centrum Kształcenia Sp. z o.o. W 2002 r. spółka otrzymała zgodę na utworzenie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, gdzie pełni funkcję Kanclerza.


WICEKANCLERZ
Mgr inż. Wiesław KRAWIEC

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i EW 2000 Elektroniki w zakresie elektrotechniki hutniczej. W latach 1988-90 Dyrektor ds. Technicznych w KRP IGLOPOL S.A.. W latach 1994 – 2010 roku zastępca Prezesa Regionalnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego IGLOKRAK. Spółka z o.o. W 2002 roku został Wiceprezesem spółki DALKRAK Centrum Kształcenia Sp. z o.o. W 2002 r. spółka otrzymała zgodę na utworzenie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, gdzie obecnie pełni funkcję Wicekanclerza.


DZIEKAN
Dr inż. Mirosław PYSZ

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. technologii żywności. W 2001 roku uzyskał stopień doktora inżyniera nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia w specjalności żywienie człowieka. W latach 1994-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2001 roku Członek Komitetu Organizacyjnego i Członek Jury Okręgowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych bloku „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” a w latach 2002-2005 Przewodniczący Jury Olimpiady. W latach 2013-2014 ekspert w projekcie „1000 pierwszych dni dla zdrowia” realizowanym przez Fundację NUTRICIA oraz Banki Żywności w Krakowie i Częstochowie, uczestnik w projekcie „Szkolne smaki – szkoły dobrego żywienia” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Fundację „Szkoła na widelcu” oraz Krakowskie Kuratorium Oświaty.
W latach 2012-2014 recenzent i ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie w zakresie materiałów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach średnich o profilu gastronomicznym i spożywczym. Autor i współautor 104 opracowań naukowych w tym 28 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym. Współautor i redaktor skryptu „Żywienie człowieka – zbiór ćwiczeń”, wykonawca w 4 międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.
Od 2011 roku wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, od 2012 Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku dietetyka KWSPZ, od 1 września 2015 roku pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Od 1 września 2017 roku jest Dziekanem.


PRODZIEKAN
Dr inż. Paulina LISZKA

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2012 roku uzyskała stopień doktora inżyniera nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia. Pracę doktorską wykonała w Katedrze Żywienia Człowieka, określając na modelu zwierzęcym wpływ diet o różnej zawartości akryloamidu na wskaźniki biochemiczne u szczurów laboratoryjnych. Prowadziła liczne warsztaty żywieniowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla firm cateringowych. Posiada również doświadczenie w poradnictwie dietetycznym. Brała udział w realizacji zadania „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” w ramach projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” objętego Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy. W 2006 roku została wyróżniona Nagrodą Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie, a w 2009 roku otrzymała Małopolskie Stypendium Doktoranckie. Od 2012 roku wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Od września 2017 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.