Rekrutacja dla Cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia na zasadach przyjęć obywateli polskich, warunkiem przyjęcia jest również złożenie dodatkowych dokumentów.

Podstawą przyjęcia  na studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest złożenie odpowiednich, wskazanych poniżej dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania).
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:
  • dla kandydatów na studia I stopnia – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości-kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami,
  • dla kandydatów na studia jednolite magisterskie – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości-kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami,
  • dla kandydatów na studia II stopnia – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości  oraz dyplomowi ukończenia studiów wyższych –  kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami,
  • dla kandydatów na studia podyplomowe–  równoważne  dyplomowi ukończenia studiów wyższych –  kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami.
   Dodatki:
   – legalizacja (lub apostille),
   – adnotacja (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym dokument został wydany.
 3. 2 aktualne fotografie kandydata (wymiary 45×35 mm, na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
 4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia:
  • dla kandydatów na studia I stopnia – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
  • dla kandydatów na studia II stopnia – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
  • dla kandydatów na studia jednolite magisterskie –zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia.
 5. Paszport – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów, w przypadku posiadania: Karty Polaka – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów.
 6. Kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów.
 7. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (jeden z trzech niżej wymienionych):
  • potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MEiN,
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • potwierdzenie organu wydającego decyzję w sprawie przyjęcia Kandydatów na studia, na dany kierunek w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 9. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP:
  • wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP do wglądu.
 10. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP:

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kandydaci w celu wcześniejszego złożenia wniosku o uzyskanie wizy będą mogli otrzymać  pismo zapewniające o przyjęciu na I rok studiów w KWSPZ. Pismo to zostanie wystawione, pod warunkiem dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów.