Biblioteka

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą świąteczną Biblioteka w dniach: 28.03.2024r. – 03.04.2024r. będzie nieczynna.

Katalog księgozbioru KWSPZ

Dane kontaktowe i godziny otwarcia

ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
tel. 12 633 51 86 w. 431
e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 16:00 (za wyjątkiem: 20.04., 04.05., 01.06. – Biblioteka nieczynna)
Niedziela: nieczynne

Pracownicy:

mgr Anna STRZELEC – Bibliotekarz

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

I. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia jest biblioteką naukową, działającą zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164
  z 2005 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
 2. Biblioteka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia jest jednostką organizacyjną Uczelni o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.
 3. Oficjalnym skrótem nazwy Biblioteki Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia jest „Biblioteka KWSPZ”.
 4. Nadzór nad Biblioteką KWSPZ sprawuje kierownik, który powoływany i odwoływany jest decyzją Rektora Uczelni po zaciągnięciu opinii Senatu.

II. Funkcje i zadania Biblioteki KWSPZ

 1. Do głównych zadań i funkcji Biblioteki należy:
  1. gromadzenie i opracowywanie materiałów dydaktycznych, zbiorów niezbędnych do realizacji kształcenia i badań naukowych w zakresie studiów prowadzonych w Uczelni,
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom i studentom KWSPZ,
  3. prowadzenie prac dokumentujących, w tym bibliografii dorobku naukowego pracowników Uczelni,
  4. organizacja i koordynowanie działalności Biblioteki wraz z systemem bibliotecznym,
  5. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie prac dyplomowych studentów KWSPZ
  6. unowocześnianie sposobu obsługi czytelników oraz metod pracy bibliotekarskiej.
 2. W Uczelni działa rada biblioteczna, jako organ opiniodawczy Rektora. Do kadencji rady bibliotecznej stosuje się odpowiednio art. 77 ust. 1 ustawy. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
  1. kierownik biblioteki uczelnianej, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tą grupę pracowników,
  3. dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich wybranych przez Senat,
  4. przedstawiciel samorządu studenckiego delegowany przez organ samorządu studenckiego.
 3. W posiedzeniach rady bibliotecznej, z głosem doradczym, mogą brać udział osoby zaproszone.
 4. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
  1. określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  2. opiniowanie powołania i odwołania kierownika biblioteki uczelnianej,
  3. opiniowanie regulaminu organizacyjnego biblioteki uczelnianej,
  4. opiniowanie sprawozdań kierownika biblioteki uczelnianej składanych Rektorowi.

III. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki KWSPZ:

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, poprzez ich wypożyczenie na zewnątrz, posiadają pracownicy, studenci i uczestnicy studiów podyplomowych KWSPZ, którzy na podstawie legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej założyli konto w Bibliotece.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni, posiada każda osoba legitymująca się dowodem osobisty, legitymacją lub paszportem.

IV. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki KWSPZ

 1. Biblioteka KWSPZ udostępnia zbiory:
  1. na miejscu w czytelni,
  2. poprzez wypożyczenie na zewnątrz,
  3. w Internecie.
 2. Każdemu użytkownikowi zapisanemu do Biblioteki KWSPZ przysługuje prawo wypożyczenia maksymalnie 3 materiałów bibliotecznych.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki KWSPZ jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty związane z przetrzymaniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Opłata za przetrzymanie wynosi 1 zł za każdy dzień, za każdy niezwrócony w terminie materiał biblioteczny.
 4. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeśli została naliczona kara za przetrzymanie.
 5. Użytkownik, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych pozycji lub zalega z zapłatą kary bibliotecznej za przetrzymanie, nie ma możliwości wypożyczenia materiałów na zewnątrz.
 6. Osoby korzystające ze zbiorów Biblioteki KWSPZ ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im materiały biblioteczne.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych lub udostępnionych materiałów bibliotecznych, użytkownik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub wpłacić do biblioteki jej dwukrotną aktualną równowartość pieniężną.
 8. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych skutkuje powiadomieniem listownym z żądaniem zwrotu. Jeżeli po otrzymaniu pisma, materiały biblioteczne nie zostaną zwrócone, a kara za przetrzymanie nieuregulowana, sprawa zostaje przekazana do firmy windykacyjnej.
 9. Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres 30 dni. Użytkownik Biblioteki za pomocą katalogu elektronicznego może dwukrotnie przedłużyć termin zwrotu. Po dwukrotnym przedłużeniu wypożyczone materiały należy zwrócić do Biblioteki.
 10. Prawo do skorzystania z prac dyplomowych i doktorskich posiadają studenci oraz wykładowcy KWSPZ. Prace dyplomowe udostępniane są wyłącznie na miejscu, na podstawie podania podpisanego przez Dziekana Uczelni.
 11. Prace dyplomowe i doktoranckie nie mogą być kserowane, kopiowane, fotografowane, ani w żaden inny sposób powielane.
 12. Biblioteka KWSPZ posługuje się elektronicznym katalogiem, w którym gromadzone są wszystkie materiały biblioteczne dostępne w placówce. Zasady funkcjonowania systemu opisane zostały
  w rozdziale 5 regulaminu.
 13. Osoby korzystające ze zbiorów Biblioteki KWSPZ zobowiązane są do przestrzegania regulaminu porządkowego, poszanowania udostępnionych materiałów, pomieszczeń oraz wyposażenia Biblioteki.

V. Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu bibliotecznego SOWA, działającego w Bibliotece KWSPZ

 1. Biblioteka KWSPZ korzysta z elektronicznego systemu bibliotecznego SOWA firmy Sokrates Softwere.
 2. Dostęp do katalogu elektronicznego Biblioteki na podstawie unikalnego loginu i hasła mają wszyscy użytkownicy, którzy na podstawie legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej założyli konto w Bibliotece.
 3. Za pomocą katalogu elektronicznego Biblioteki każdy użytkownik może samodzielnie przedłużać termin zwrotu materiałów bibliotecznych oraz rezerwować wybrane pozycje.
 4. Katalog elektroniczny biblioteki umożliwia wyszukiwanie wszystkich materiałów znajdujących się z zasobie Biblioteki.
 5. System biblioteczny SOWA automatycznie wysyła powiadomienia do wszystkich użytkowników, którzy są zapisani do Biblioteki i podczas rejestracji podali adres e-mail. Powiadomienia dotyczące zwrotów wypożyczonych pozycji wysyłane są:
  1. 7 dni przed upływem zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. 3 dni przed upływem zwrotu materiałów bibliotecznych,
  3. w pierwszym dniu przetrzymania materiałów bibliotecznych,
  4. cyklinie co 7 dni po przetrzymaniu materiałów bibliotecznych z ponagleniem.
 6. System biblioteczny SOWA automatycznie wysyła powiadomienia do wszystkich użytkowników, którzy są zapisani do Biblioteki. Wysyłane są powiadomienia dotyczące:
  1. rezerwacji, które są do odbioru,
  2. rezerwacji skasowanych przez bibliotekarza,
  3. wygenerowania nowego hasła dostępu do katalogu elektronicznego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Biblioteki KWSPZ uchwala Senat Uczelni na wniosek kierownika Biblioteki.
 2. Regaulanin został uchwalony posiedzeniem Senatu Uczelni 25.01.2017 r.

 

Przydatne linki

Biblioteki

Katalogi wyszukiwawcze, bazy danych i serwisy tematyczne

Czasopisma z wolnym dostępem

 • Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe.
 • Medycyna sportowa – recenzowane czasopismo medyczne wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.
 • Postępy kosmetologii – kwartalnik poświęcony jest doświadczeniom w dziedzinie biologii, medycyny i techniki, które znalazły zastosowanie w kosmetologii.
 • Świat przemysłu kosmetycznego – specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu kosmetycznego.
 • Journal of Cosmetology & Trichology – specjalistyczne czasopismo poświęcone kosmetologii oraz trychologii.
 • Journal of Aging Research – recenzowane, specjalistyczne czasopismo publikujące artykuły badawcze, prace przeglądowe dotyczące wszystkich aspektów gerontologii i medycyny geriatrycznej.
 • Aesthetic Cosmetology and Medicine – specjalistyczny, recenzowany i indeksowany dwumiesięcznik z wolnym dostępem. Tematyka artykułów dotyczy miedzy innymi kosmetologii, medycyny estetycznej, chirurgii i kosmetyki, prawa, ekonomii, biologii i chemii.