Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznawana jest wyłącznie na wniosek studenta. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Zgodnie z § 15 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU ( Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej Do wniosku należy dołączyć  dokumenty poświadczające zdarzenie np.: zaświadczenie z policji, straży pożarnej czy inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okolicznoścu opisane we wniosku. W przypadku śmierci najbliższego członka rodziny dokumentem wymaganym jest akt zgonu.

ZASADY PRZYZNAWANIA

Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna dla Studentów KWSPZ w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. W roku akademickim można otrzymać maksymalnie dwie zapomogi z zastrzeżeniem, iż z powodu danego zdarzenia można wnioskować o jedną zapomogę.

Zapomogi  nie może otrzymać student, który: