Stypendium Socjalne

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023r. poz.390), czyli 1294,40 zł. Stypendium socjalne/ stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na rok akademicki.

Wysokość stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego ustala Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU (Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

Pozostałe dokumenty uzależnione są od indywidualnej sytuacji studenta.

Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

O zaświadczenie o dochodach można wystąpić do urzędu skarbowego elektronicznie na portalu www.podatki.gov.pl. Elektroniczne zaświadczenie jest bezpłatne i traktowane na równi z tradycyjnym.

UWAGA! Student, którego miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (600 zł) przedstawia wydane przez  ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia wniosku (2023 r.) ze świadczeń pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku niedostarczenia ww. zaświadczenia Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi.

W sytuacji gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej Komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne jeżeli student dołączy do wniosku załącznik nr 16 oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium  socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

W przypadku spełnienia jednego z ww. warunków student składa oświadczenie, iż nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych , które stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

DOCHODY NIEUWZGLĘDNIANE W DOCHODZIE RODZINY PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE.

Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz złoży oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia, Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje studentowi, który: