Ułatwienia dostępu

Stypendium Socjalne

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego ustala Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. W roku akademickim 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2022 Rektora  KWSPZ z dnia 15 września 2022 roku wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzienie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł. 

Stypendium socjalne/ stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na rok akademicki.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU (Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

UWAGA! Student, którego miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (600 zł) przedstawia  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki,w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

W sytuacji gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegałą się lub nie korzysta z pomocy ośrodka zastosowanie znajdzie art.88 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz.574 z późń.zm) , zgodnie z którym stypendium socjalne może być przyznane , jeżeli student wykaże , że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej jego i rodziny były uzasadnione (załącznik nr 16) oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo  niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium  socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

DOCHODY NIEUWZGLĘDNIANE W DOCHODZIE RODZINY PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

  1. świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
  2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
    • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
    • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
  3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE.

Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz złoży oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia, Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje studentowi, który:

Opublikowano: 29.12.2022 Drukuj tę stronę
Uczelnia
Rekrutacja - Oferta
Studenci
Kariera i Abolwenci
Logowanie i Pomoc