Stypendium Rektora

Stypendium Rektora  na rok  akademicki 2023/2024 może otrzymać student, który uzyskał w roku akademickim 2022/2023 wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Rektora na I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostały określone przez Rektora w Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU (Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia (absolwenci innej uczelni), do wniosku o Stypendium Rektora obowiązkowo dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanej na III roku studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 wydane przez uczelnię macierzystą. Zaświadczenie powinno zawierać także informację o dacie ukończenia studiów oraz obowiązującą na danej uczelni skalę ocen.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Brak wskazanego dokumentu skutkuje nieuznaniem osiągnięcia.

Do wniosku o Stypendium Rektora powinna zostać dołączona opinia właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie.

OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania Stypendium Rektora jest:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 10 miesięcy od października do lipca. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na każdym kierunku studiów. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów kierunku, którzy zostali wpisani na rok akademicki do dnia 30 października danego roku. Do 100 % studentów wlicza się także studentów powtarzających rok studiów i studentów urlopowanych. 10% studentów dla I roku studiów II stopnia oblicza się ze 100 % studentów wpisanych na dany rok akademicki na dzień 30 października aktualnego roku akademickiego.

Student ubiegający się o Stypendium Rektora powinien obliczyć swoją średnią arytmetyczną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studiów. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w roku akademickim 2022/2023. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia . Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z egzaminu dyplomowego.

Poprawnie wypełniony i złożony wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów.

Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub sportowe oraz punkty uzyskane za wysoką średnią ocen. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.

Sporządza się jeden, wspólny ranking dla wszystkich form studiów na danym roku i kierunku/specjalności studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie).

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się wszyscy studenci cudzoziemcy, podejmujący kształcenie w roku akademickim 2022/2023.

Do przyznawania Stypendium Rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który: