Ułatwienia dostępu

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art.5 oraz art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU (Wirtualny Dziekanat). Wniosek należy udokumentować:

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki lub od miesiąca złożenia kompletnego wniosku , ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia . Prawo do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który:

Uwaga! Jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Opublikowano: 29.12.2022 Drukuj tę stronę
Uczelnia
Rekrutacja - Oferta
Studenci
Kariera i Abolwenci
Logowanie i Pomoc