Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Zgodnie z § 15 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: powódź, pożar, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, kradzież oraz przejściową, szczególnie trudną sytuację materialną.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU ( Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie losowe. Oświadczenie o dochodach student wypełnia w systemie ZESZU, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie studenta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

ZASADY PRZYZNAWANIA

Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna dla Studentów KWSPZ w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim z zastrzeżeniem, iż z powodu danego zdarzenia można wnioskować o jedną zapomogę.