Władze Uczelni

Prof. dr hab. inż. Tadeusz TUSZYŃSKI

JM REKTOR

Prof. dr hab. inż. Tadeusz TUSZYŃSKI

Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Doktor nauk technicznych, dr hab. i profesor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności. Były pracownik Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni kierownik Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej oraz Dziekan Wydziału Technologii Żywności (3 kadencje). Inicjator i senior budowy kompleksu obiektów Wydziału oraz utworzenia Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności. Praca zawodowa w zakładach przemysłu spożywczego, łącznie 5 lat, zagraniczne staże naukowo- badawcze, głównie na terenie Niemiec przez 10 miesięcy. Autor i współautor 280 opracowań, w tym 95 oryginalnych prac badawczych, 83 komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, 6 rozdziałów w monografiach, 3 przewodników i skryptów dla studentów, 88 prac przeglądowych, opracowań technologicznych dla przemysłu i opinii o innowacji oraz 6 patentów i wzorów użytkowych. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami resortowymi. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego – oddział krakowski, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT- oddział małopolski oraz członkiem kilku stowarzyszeń naukowych. Od 2010 r., prowadził zajęcia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Od grudnia 2015 r., pełni funkcję Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

pysz

KANCLERZ

Mgr Ewa PODOBIŃSKA

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Ekonomiki Produkcji, specjalności: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studiując indywidualnym tokiem studiów, studiowała równocześnie Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra otrzymała w 1979 roku. W 1981 roku wyjechała do USA, gdzie zastał ją Stan Wojenny (grudzień 1981r.). W USA otworzyła najpierw jedno, potem trzy następne biura pośrednictwa pracy ( Head Hunters). Od 1994r. Honored Member in the National Directory of WHO`S WHO in Executives and Professionals (National Library-USA). W 1999 roku wróciła do Polski i w 2000 roku została Prezesem spółki Dalkrak Centrum Kształcenia Sp. z o.o. W 2002 r. spółka otrzymała zgodę na utworzenie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, gdzie pełni funkcję Kanclerza.

krawiec

WICEKANCLERZ

Mgr inż. Wiesław KRAWIEC

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i EW 2000 Elektroniki w zakresie elektrotechniki hutniczej. W latach 1988-90 Dyrektor ds. Technicznych w KRP IGLOPOL S.A.. W latach 1994 – 2010 roku zastępca Prezesa Regionalnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego IGLOKRAK. Spółka z o.o. W 2002 roku został Wiceprezesem spółki DALKRAK Centrum Kształcenia Sp. z o.o. W 2002 r. spółka otrzymała zgodę na utworzenie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, gdzie obecnie pełni funkcję Wicekanclerza.

kasperczyk

PROREKTOR

Prof. dr hab. Tadeusz KASPERCZYK

Absolwent AWF w Krakowie, magister wychowania fizycznego ze specjalizacją z zakresu gimnastyki leczniczej. Stopień doktora nauk wychowania fizycznego uzyskał w 1977 r., a doktora habilitowanego w 1989 roku. Za pracę habilitacyjną pt.:”Postawa ciała i rozwój morfologiczny dzieci i młodzieży” otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Krakowa I stopnia. Pracując od 1972 roku w AWF w Krakowie pełniuł funkcje: z-cy Dyrektora Instytutu Rehabilitacji, Kierownika Katedry Teorii Rekreacji i Sportów Wodnych, Kierownika Katedry Odnowy Biologicznej (aktualnie). Z wyboru pełnił funkcję Dziekana Wydziału TiK. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w 2007 roku otrzymał tytuł Profesora Zwyczajnego w dziedzinie nauk kultury fizycznej. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych oraz kilkunastu podręczników i skryptów akademickich. Główne obszary zainteresowań to:fizjoterapia, masaż, odnowa biologiczna, terapia manualna i inne metody medycyny naturalnej. Jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Refleksoterapia” (wydawanym od 2009 r.). Odznaczony m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Srebrną Odznaką za prace społeczną dla Miasta Krakowa. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku Profesora Zwyczajnego w KWSPZ, aktualnie pełni funkcję Prorektora.

kwasniak

DZIEKAN

Dr Małgorzata KWAŚNIAK

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii (kierunek chemia). Pracę magisterską z zakresu katalizy chemicznej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Bielańskiego. W latach 1974-2010 asystent w Zakładzie Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej (obecnie UJ-CM). Pełniła funkcję kierownika Pracowni Badań Biochemicznych i Genetycznych Zaburzeń Lipidowych Zakładu Biochemii Klinicznej UJ-CM. W latach 1984-1990 uczestniczyła w realizacji Międzynarodowego Programu Prewencji Choroby Wieńcowej POL-MONICA, koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia(WHO). W 1988 roku uhonorowana nagrodą JM Rektora Akademii Medycznej w Krakowie za udział w pracach naukowo-badawczych. W oparciu o uzyskane wyniki prac naukowych, w 1996 roku złożyła egzamin doktorski, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych. Jest autorką i współautorką ponad 85 prac naukowych, współautorką 3 podręczników z zakresu Biochemii Klinicznej. Była organizatorem europejskich oraz polskich kongresów i konferencji: diagnostyki laboratoryjnej, angiologicznych, biochemicznych, kardiologicznych oraz konferencji związanych z miażdżycą i otyłością.  Od 2006 r. na stanowisku wykładowcy w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.Od 1 września 2013 r., pełni funkcję Dziekana Wydziału Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

bpodobinska

PRODZIEKAN

Dr inż. Mirosław PYSZ

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. technologii żywności. W 2001 roku uzyskał stopień doktora inżyniera nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia w specjalności żywienie człowieka. W latach 1994-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2001 roku Członek Komitetu Organizacyjnego i Członek Jury Okręgowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych bloku „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” a w latach 2002-2005 Przewodniczący Jury Olimpiady. W latach 2013-2014 ekspert w projekcie „1000 pierwszych dni dla zdrowia” realizowanym przez Fundację NUTRICIA oraz Banki Żywności w Krakowie i Częstochowie, uczestnik w projekcie „Szkolne smaki – szkoły dobrego żywienia” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Fundację „Szkoła na widelcu” oraz Krakowskie Kuratorium Oświaty.
W latach 2012-2014 recenzent i ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie w zakresie materiałów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach średnich o profilu gastronomicznym i spożywczym. Autor i współautor 104 opracowań naukowych w tym 28 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym. Współautor i redaktor skryptu „Żywienie człowieka – zbiór ćwiczeń”, wykonawca w 4 międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.
Od 2011 roku wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, od 2012 Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku dietetyka KWSPZ, a od 1 września 2015 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.