Studia II Stopnia

Kierunek: Kosmetologia

Harmonogram rekrutacji
 • Data rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej – 4 kwietnia 2022r.
 • Data zakończenia procedury rekrutacyjnej – 26 września 2022r.
Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, na kierunku Kosmetologia i pokrewnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 2. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 3. kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 4. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym  kierunku studiów,
 6. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 7. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 8. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.
Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia

Dodatkowe zasady rekrutacji dla studentów kierunków pokrewnych do kierunku Kosmetologia

Na studia II stopnia, kierunku Kosmetologia mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunków pokrewnych do kierunku Kosmetologia.

Obowiązują wówczas dodatkowe zasady rekrutacji:

 1. Powołana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i określa czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym. Za kierunki pokrewne uznaje się te, które wchodzą w obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W wyjątkowych przypadkach zakwalifikowany może zostać kandydat po kierunku innym niż pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
 2. W celu wyrównania efektów kształcenia z I stopnia kandydat zobowiązany jest do realizacji w trakcie studiów (w trakcie pierwszego semestru) modułów tzw. Wyrównujących, zawierających treści, które kandydat powinien znać, aby uczestniczyć w realizacji zajęć dydaktycznych na II stopniu. Moduły zostaną ustalone przez Komisję.
  Realizacja i zaliczenie modułów obędzie się w trakcie semestru pierwszego – w trybie indywidualnym. Nad realizacją i zaliczeniem powyższych modułów będą czuwali poszczególni opiekunowie modułów wyznaczeni przez Dziekana.
 3. Komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną i określi tryb realizacji oraz formę zaliczenia proponowanych modułów.
 4. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunków rozpoczęcia studiów przez kandydata, Komisja sporządzi odpowiedni protokół i skieruje wniosek do Rektora o przyjęcie na studia II stopnia.

Kierunek: Dietetyka i ekologiczna żywność

Harmonogram rekrutacji
 • Data rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej – 4 kwietnia 2022r.
 • Data zakończenia procedury rekrutacyjnej – 26 września 2022r.
Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia żywności.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 2. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunkach Dietetyka, Technologia żywności – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 3. kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym  kierunku studiów,
 6. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 7. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 8. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.
Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia

Dodatkowe zasady rekrutacji dla studentów kierunków pokrewnych  do kierunku Dietetyka oraz Technologia żywności

Na studia II stopnia, kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunków pokrewnych do kierunku Dietetyka oraz Technologia żywności.

Obowiązują wówczas dodatkowe zasady rekrutacji:

 1. Powołana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i określa, czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym. Za kierunki pokrewne uznaje się te, które wchodzą w obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W wyjątkowych przypadkach zakwalifikowany może zostać kandydat po kierunku innym niż pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
 2. W celu wyrównania efektów kształcenia z I stopnia kandydat zobowiązany jest do realizacji w trakcie studiów (w trakcie pierwszego semestru) czterech modułów tzw. wyrównujących zawierających treści, które kandydat powinien znać aby uczestniczyć w realizacji zajęć dydaktycznych na II stopniu:

Moduł I – Żywienie i podstawy dietetyki – opiekun modułu: dr inż. Mirosław Pysz

 • Żywienie człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Chemia żywności

Moduł II – Technologia żywności i towaroznawstwo – opiekun modułu: dr inż. Anna Matusz Mirlak

 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Analiza i ocena jakości żywienia

Moduł III – Edukacja żywieniowa i higiena – opiekun modułu: dr Bożena Makowska

 • Higiena
 • Edukacja żywieniowa
 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowych

Moduł IV – Żywienie w poszczególnych jednostkach chorobowych – opiekun modułu: dr Jadwiga Piotrowicz

 • Kliniczny zarys chorób
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Żywienie w gastroenterologii
 • Żywienie osób starszych
 • Żywienie w chorobach nerek
 • Żywienie w sporcie
 • Żywienie w chorobach metabolicznych
 • Toksykologia

PRAKTYKA – Praktyka szpitalna – 100 godz.

Realizacja i zaliczenie modułów obędzie się w trakcie semestru pierwszego – w trybie indywidualnym. Nad realizacją i zaliczeniem powyższych modułów będą czuwali poszczególni opiekunowie wyznaczeni przez Dziekana. Realizacja modułu Praktyka szpitalna odbędzie się w ciągu I roku.

 1. Komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną i określi tryb realizacji i formę zaliczenia proponowanych modułów.
 2. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunków rozpoczęcia studiów przez kandydata, Komisja sporządzi odpowiedni protokół i skieruje wniosek do Rektora o przyjęcie na studia II stopnia.