Stypendium Socjalne

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych klub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa powyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego ustala Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. W roku akademickim 2021/2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 Rektora  KWSPZ z dnia 13 września 2021 roku wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzienie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1000 zł. 

Stypendium socjalne/ stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na rok akademicki.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU (Wirtualny Dziekanat). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
 • W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich

Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

UWAGA! W przypadku studenta, którego miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (600 zł) należy przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki,w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE BEZ WYKAZYWANIA DOCHODÓW RODZICÓW I RODZEŃSTWA

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium  socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

DOCHODY NIEUWZGLĘDNIANE W DOCHODZIE RODZINY PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE. Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz złoży oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia, Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne,
Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.