Stypendia

INFORMACJE OGÓLNE

 

UWAGA ! Zmiany od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 dotyczące prawa studentów do stypendiów !

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  ( Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2232) od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 obowiązują nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, zapomogi i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenia będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

  • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;
  • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
  • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
  • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
  • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
  • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Jeżeli limit upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane), gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-systemie-swiadczen-dla-studentow-od-semestru-letniego-roku-akademickiego-20212022

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z Siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

STYPENDIUM SOCJALNE/STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

Oprócz powyższych świadczeń studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć, a Senat Uczelni zaopiniuje ich wniosek pozytywnie.

Stypendia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać ww. świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Wskazane powyżej stypendia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra (nawet jeżeli uzyskał go za granicą) oraz tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zgodnie z §5 ust.19 Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ w okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Wysokość danego stypendium na dany rok akademicki ustala Rektor KWSPZ w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Student ubiegający się albo otrzymujący ww. świadczenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do ich pobierania.

TERMINY

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

W roku akademickim 2021/2022 wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w Referacie ds. pomocy materialnej (budynek Uczelni przy al.Grottgera 1/6 , II piętro) w okresie od 5 do 22 października 2021 roku w godz. od 10:00 do 13:00 ( poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. od 12:00 do 14:00 (piątek), po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

WNIOSKI

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Zarządzania Uczelnią KWSPZ (Wirtualny Dziekanat).

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, Komisja stypendialna za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu wzywa studenta do ich uzupełnienia.

Wykazane w wezwaniu dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od daty potwierdzenia odbioru wezwania (art. 64 § 2 kpa) , które następuję automatycznie po odczytaniu ogłoszenia w Wirtualnym dziekanacie.