Stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z Siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne (przyznawane na semestr);
 • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (przyznawane na semestr);
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (przyznawane na okres orzeczenia niepełnosprawności jednak nie dłużej niż na rok akademicki);
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (przyznawane na rok akademicki);
 • zapomogę.

Oprócz powyższych świadczeń wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć, a Senat Uczelni zaopiniuje ich wniosek pozytywnie.

Podsumowanie najistotniejszych zmian wynikających z nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej:

Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Kolejno, świadczenia uczelniane oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierał.

Decyzja o przyznaniu świadczenia uczelnianego wygasa  z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

Obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej:

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokość i miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, natomiast istotną zmianą w przypadku studenta którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. –528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów KPA. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, Uczelnia ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia odmawia przyznania świadczenia.

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z poz. zm.).

W roku akademickim 2020/2021 jest to kwota 1000,00 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz złoży oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia, Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy ustalaniu
wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Szczegółowy wykaz dokumentacji potwierdzającej skład rodziny wskazany przez studenta we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się w  Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie – (§ 7).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców i rodzeństwa:

w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. d,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia (o którym mowa w niżej), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta:

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki zobowiązany jest do przedłożenia:

zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;

oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;

zaświadczenia członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców studenta z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia każdego z nich.

Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Jak obliczyć dochód?

Przed złożeniem wniosku o stypendium należy ustalić czy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie uprawnia studenta do otrzymania stypendium socjalnego.

Najpierw należy policzyć dochód rodziny, który jest sumą dochodów członków rodziny (kwoty netto).

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych (aktualnie jest to 2019 r.)  z uwzględnieniem dochodu uzyskanego lub utraconego. Liczy się go w następujący sposób:

Jeżeli członek rodziny miał dochód z danego źródła przez cały rok 2019 i otrzymuje go do dnia złożenia wniosku lub jeśli nie posiada już tego dochodu lecz nie mieści się on w katalogu odchodów utraconych ( np. był to dochód z umowy o dzieło)  to dochód ten dzieli się przez 12 miesięcy.

Jeżeli członek rodziny w trakcie roku 2019 (np. w marcu) uzyskał dochód z powodu (tzw. dochód uzyskany):

 • zakończenia urlopu wychowawczego
 • uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskania świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli członek rodziny po roku 2019 uzyskał nowy dochód z powodu, o którym mowa powyżej (tzw. dochód uzyskany) i nie utracił go do dnia składania wniosku – do jego przeciętnego dochodu z 2019 r. dodaje się dochód z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu.

Jeżeli członek rodziny w dniu składania wniosku nie posiada dochodu, który posiadał w  2019 r. z powodu (tzw. dochód utracony):

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego
 • utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.);utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utraty świadczenia rodzicielskiego,
 • utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

to takiego dochodu nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu dochodu do celów stypendialnych.

Do dochodu członków rodziny wlicza się dochód z gospodarstwa rolnego (użytki pow. 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego). Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłoszono, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r.  3244,00 zł.

Dochody członków rodziny należy zsumować a następnie podzielić przez liczbę członków rodziny. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 12 do Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • świadczeń, o których mowa w art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
 • Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej (w tym z programu 500+).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu.

Oświadczenia składane przez studenta

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Na zasadzie art. 93 ust. 2 ustawy stypendia  nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

W związku z powyższym student jest zobowiązany do złożenia: oświadczenia oniepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. Oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium rektora

Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Od 1 października 2019 r. o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora na I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostały określone przez Rektora w Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ.

Stypendium rektora (pomijając powyższy przypadek) może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system ZESZU, następnie, w wersji wydrukowanej, w dziekanacie. Do przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów rektora znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Średnia ocen, która upoważnia do ubiegania się o stypendium wynosi: 4,30

Student ubiegający się o stypendium rektora powinien obliczyć swoją średnią arytmetyczną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studiów.

Stypendium rektora może otrzymać do 10 % studentów na każdym kierunku. 10 % najlepszych studentów oblicza się ze 100 % studentów wpisanych na dany rok akademicki na dzień 30 października danego roku akademickiego. Do 100 % studentów wlicza się także studentów powtarzających rok studiów i studentów urlopowanych. 10% studentów dla I roku studiów II stopnia oblicza się ze 100 % studentów wpisanych na dany rok akademicki na dzień 30 października aktualnego roku akademickiego.

Studenci I roku studiów II stopnia do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązkowo dołączają zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej na III roku studiów I stopnia wydane przez uczelnię macierzystą. Do średniej ocen z III roku studiów I stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej.

Stypendium rektora można pobierać tylko na jednym kierunku. Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który ukończył już jeden kierunek studiów, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, które zostały rozpoczęte w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

W tym przypadku może on otrzymywać stypendium rektora. Stypendium rektora może otrzymywać student, który otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia II stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia. Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu punktowym.

Sporządza się jeden, wspólny ranking punktowy dla wszystkich form studiów na kierunku studiów (stacjonarne i niestacjonarne łącznie).

Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub sportowe oraz punkty uzyskane za wysoką średnią ocen.

Przy ocenie wniosku nie punktuje się aktywności naukowej, artystycznej i sportowej (np. udziału biernego w konferencji, przynależności do koła naukowego, występu artystycznego lub współpracy w organizowaniu jakiegoś przedsięwzięcia, uczestnictwa w zawodach sportowych itp.).

Wykaz osiągnięć, które bierze się pod uwagę przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku O sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm).

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku. Brak zaświadczenia skutkuje nieuznaniem osiągnięcia.

O stypendium rektora mogą ubiegać się wszyscy studenci cudzoziemcy, podejmujący kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

Wnioski o stypendia nie złożone w formie wydruku nie będą rozpatrzone.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek należy wypełnić w systemie ZESZU, następnie go wydrukować i złożyć w dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek należy udokumentować:

a) orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub

b) orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

c) orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra

Zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie ZESZU.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie losowe. Oświadczenie o dochodach student wypełnia w systemie ZESZU, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie studenta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, upływa 22 października 2020 roku.

Wnioski przyjmowane są od dnia 8 października 2020 r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego (również socjalnego zwiększonego), które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 22 października 2020 roku.  Wnioski przyjmowane są od dnia 8 października 2020 r.

UWAGA: Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Referacie ds. stypendialnych (budynek Uczelni, al. Grottgera 1 – II piętro, w godz. od 10:00 do 13:00 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. od 12:00 do 14:00 w piątki.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w każdą sobotę mieszczącą się w terminach składania wniosków na każdy semestr, jednak wszelkie pytania w sprawie złożonych dokumentów należy kierować do Specjalisty ds. stypendialnych w tygodniu.

W przypadku braków w dokumentacji student zostaje wezwany na piśmie o uzupełnienie dokumentów (poprzez Wirtualny dziekanat). Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty potwierdzenia odbioru wezwania (art. 64 § 2 kpa) – potwierdzenie następuję poprzez odczytanie ogłoszenia na Wirtualnym dziekanacie. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie 7 dni wniosek o pomoc materialną pozostawia się bez rozpoznania.

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika dziekanatu, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.