Praktyki

Poniżej przedstawione są ramowe programy praktyk studenckich dla studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował licencjonowany student KWSPZ. Praktyka powinna uzupełniać program nauczania. Zadaniem praktyki powinno być przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi pacjenta. Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien być przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP, PPOŻ i SANEPID-u.

Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk KWSPZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Opiekunem praktyki jest osoba wskazana przez kierownika placówki, oddziału, osoba o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Warunki uzyskania zaliczenia:

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy, prowadzenie dziennych zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką na kartach tygodniowych raz w tygodniu przez opiekuna (osoba o odpowiednim przygotowaniu zawodowym). Przedłożenie zaświadczenia o odbyciu praktyk podbite przez Zakład i Opiekuna praktyk oraz wypełniony dzienniczek Pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk (dyżury).

1 GODZINA DYDAKTYCZNA = 45 MINUT