Kosmetologia

Zarejestruj się teraz

studia drugiego stopnia – magisterskie

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

W trakcie kształcenia w zakresie Kosmetologii w medycynie estetycznej student zdobędzie umiejętności związane z przygotowaniem pacjenta do zabiegu z dziedziny medycyny estetycznej oraz pielęgnacji po zabiegowej. Studenci zdobędą również wiedzę i doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę kosmetologa w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzem medycyny estetycznej.

Specjalność Marketing i zarządzanie w kosmetologii została ukierunkowana na przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętności w zakresie stosowania koncepcji oraz metod z dziedziny marketingu i zarządzania w firmie branży kosmetycznej/medycznej.

Specjalność Podologia przygotuje studenta do pielęgnowania stopy zdrowej, rozpoznania deformacji w obrębie stóp, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych, badania nacisku stopy na podłoże, sporządzania dokumentacji podologicznej, wykonywania zabiegów korekcyjno-pielęgnacyjnych oraz przeprowadzania edukacji w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp i postępowania ze stopą diabetyka.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć studia III stopnia (doktoranckie), a także podjąć pracę naukowo-dydaktyczną.

Uzyskana wiedza i praktyka pozwala na
 • właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
 • kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
 • ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
 • odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
 • posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.
Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego
Język obcy zawodowy (do wyboru j. angielski/ j. hiszpański)*
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość
Etyka zawodowa Marketing i social media

B. Przedmioty podstawowe
Alergologia
Endokrynologia
Onkologia skóry
Toksykologia kosmetyków
Dermokosmetyka (Dermatologia)

C. Przedmioty kierunkowe
Chirurgia estetyczna
Chirurgia plastyczna, pourazowa
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia estetyczna
Substancje lecznicze w kosmetyce
Podstawy podologii
Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów ruchu
Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów wewnętrznych
Sensoryka i środki zapachowe
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna
Biotechnologia w kosmetologii
Metody oceny działania kosmetyków
Analiza instrumentalna w kosmetologii
Receptura preparatów kosmetycznych
Profesjonalne techniki makijażu- make up pro
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych
Gerontologia
Anatomia prawidłowa głowy
Biologia molekularna
Mikrobiologia
Farmakologia kosmetyku
Chemia organiczna i nieorganiczna
Analiza statystyczna i metodologia badań

D. Grupa przedmiotów obieralnych
Specjalność I: Kosmetologia w medycynie estetycznej
Odnowa biologiczna
Dietetyka i suplementacja Drenaż limfatyczny
Makijaż permanentny
Kosmetologia w medycynie estetycznej
Praca magisterska 1
Masaże anti- aging

Specjalność II: Marketing i zarządzanie w kosmetologii
Psychologia marketingu i sprzedaży
Systemy informatyczne
Komunikacja interpersonalna
Techniki negocjacji
Marketing i zarządzanie w usługach kosmetycznych
Praca magisterska 2
Ochrona własności intelektualnych

Specjalność III: Podologia
Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
Dermatologia w podologii
Specjalistyczna pielęgnacja stóp
Ortopedia i traumatologia w podologii
Fizjoterapia w podologii
Biomechanika w podologii
Masaż
Praca Magisterska 3

E. Praktyka zawodowa
Praktyka- Zaawansowane techniki pielęgnacyjne
Praktyka- Kosmetologia estetyczna

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.
Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, na kierunku Kosmetologia i pokrewnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 2. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 3. kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 4. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym  kierunku studiów,
 6. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 7. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 8. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.
Dodatkowe zasady rekrutacji dla studentów kierunków pokrewnych

Na studia II stopnia, kierunku Kosmetologia mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunków pokrewnych do kierunku Kosmetologia.

Obowiązują wówczas dodatkowe zasady rekrutacji:

 1. Powołana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i określa czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym. Za kierunki pokrewne uznaje się te, które wchodzą w obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W wyjątkowych przypadkach zakwalifikowany może zostać kandydat po kierunku innym niż pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
 2. W celu wyrównania efektów kształcenia z I stopnia kandydat zobowiązany jest do realizacji w trakcie studiów (w trakcie pierwszego semestru) modułów tzw. Wyrównujących, zawierających treści, które kandydat powinien znać, aby uczestniczyć w realizacji zajęć dydaktycznych na II stopniu. Moduły zostaną ustalone przez Komisję.
  Realizacja i zaliczenie modułów obędzie się w trakcie semestru pierwszego – w trybie indywidualnym. Nad realizacją i zaliczeniem powyższych modułów będą czuwali poszczególni opiekunowie modułów wyznaczeni przez Dziekana.
 3. Komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną i określi tryb realizacji oraz formę zaliczenia proponowanych modułów.
 4. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunków rozpoczęcia studiów przez kandydata, Komisja sporządzi odpowiedni protokół i skieruje wniosek do Rektora o przyjęcie na studia II stopnia.
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz