Dietetyka i ekologiczna żywność

Zarejestruj się teraz

studia drugiego stopnia – magisterskie

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia, przestrzega praw konsumenta i pacjenta oraz potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami dla ich dobra. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, nutrigenomiki, immunologii, psychologii społecznej, demografii i epidemiologii żywienia. Zna regulacje prawne i ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe oraz posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie europejskich programów walki z otyłością i chorobami dietozależnymi.

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje dietetyka. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

DIETETYKA KLINICZNA
Specjalność dietetyka kliniczna daje absolwentowi ugruntowaną wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania dietetycznego, zarówno w schorzeniach dietozależnych, jak również chorobach autoimmunologicznych, onkologicznych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

PSYCHODIETETYKA (NOWOŚĆ)
Absolwent, który ukończył specjalność psychodietetyka posiada kompetencje w zakresie diagnozy i oceny potrzeb pacjenta oraz udzielania mu wielowymiarowego wsparcia. Posiada również szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami z nadwagą i otyłością, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami nastroju.

EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ
Specjalność ekologiczna żywności daje absolwentowi zaawansowaną wiedzę z zakresu prozdrowotnych cech żywności ekologicznej i jej wykorzystania w planowaniu diet dla osób z różnymi jednostkami chorobowymi. Absolwent jest również specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i oceny jakości produktów ekologicznych.

Program studiów

A. Przedmioty podstawowe
Psychologia
Patofizjologia
Demografia i epidemiologia żywienia
Immunologia
Zarządzanie jakością i marketing
Metodologia badań
Ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe
Filozofia
Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce

B. Przedmioty kierunkowe

Dietoprofilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych
Edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Fizjologia żywienia człowieka
Polityka żywieniowa
Żywienie kliniczne
Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
Przemysłowa produkcja żywności i potraw
Język obcy zawodowy
Zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach
Nutrigenomika
Ekologiczna żywność
Metody statystyczne w żywieniu
Żywienie i suplementacja w sporcie
Toksykologia żywności
Diety niekonwencjonalne

C. Grupa przedmiotów obieralnych

SPECJALNOŚĆ I: DIETETYKA KLINICZNA

Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego
Żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych
Żywienie w chorobach onkologicznych
Żywienie w chorobach autoimmunologicznych
Żywienie w chorobach rzadkich i genetycznych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Genetyka w żywieniu i żywności
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Seminarium – żywienie w wybranych jednostkach chorobowych/ Seminar – nutrition in selected disease entities
PRACA MAGISTERSKA 1

SPECJALNOŚĆ II: PSYCHODIETETYKA

Psychologia emocji i motywacji
Diagnoza i leczenie zaburzeń odżywiania
Psychologia zdrowia
Psychologia kliniczna
Coaching dietetyczny
Psychosomatyczne i emocjonalne aspekty odżywiania
Komunikacja z pacjentem
Mindfulness jako wsparcie w procesie terapeutycznym
Seminarium – psychologia żywienia/Seminar – nutrition psychology
PRACA MAGISTERSKA 2

SPECJALNOŚĆ III: EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Ekologiczne aspekty żywności i żywienia
Podstawy ekologii
Zanieczyszczenia i skażenia żywności
Mikrobiologiczne aspekty żywności i żywienia
Seminarium – żywność ekologiczna a zdrowie/Seminar – organic food and health
Certyfikacja i nadzór nad żywnością ekologiczną
Zioła, używki i przyprawy w rolnictwie ekologicznym
Enologia (produkcja wina)
Prozdrowotne cechy żywności roślinnej
PRACA MAGISTERSKA 3

D: Praktyka zawodowa

Praktyka w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego
Praktyka w poradni dietetycznej lub poradni chorób metabolicznych
Praktyka w zakresie żywienia niemowląt i dzieci
Praktyka w zakresie żywienia osób dorosłych

Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia żywności.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 2. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunkach Dietetyka, Technologia żywności – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 3. kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym  kierunku studiów,
 6. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 7. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 8. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.
Dodatkowe zasady rekrutacji dla studentów kierunków pokrewnych

Na studia II stopnia, kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunków pokrewnych do kierunku Dietetyka oraz Technologia żywności.

Obowiązują wówczas dodatkowe zasady rekrutacji:

 1. Powołana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i określa, czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym. Za kierunki pokrewne uznaje się te, które wchodzą w obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W wyjątkowych przypadkach zakwalifikowany może zostać kandydat po kierunku innym niż pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
 2. W celu wyrównania efektów kształcenia z I stopnia kandydat zobowiązany jest do realizacji w trakcie studiów (w trakcie pierwszego semestru) czterech modułów tzw. wyrównujących zawierających treści, które kandydat powinien znać aby uczestniczyć w realizacji zajęć dydaktycznych na II stopniu:

Moduł I – Żywienie i podstawy dietetyki – opiekun modułu: dr inż. Mirosław Pysz

 • Żywienie człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Chemia żywności

Moduł II – Technologia żywności i towaroznawstwo – opiekun modułu: dr inż. Anna Matusz Mirlak

 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Analiza i ocena jakości żywienia

Moduł III – Edukacja żywieniowa i higiena – opiekun modułu: dr Bożena Makowska

 • Higiena
 • Edukacja żywieniowa
 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowych

Moduł IV – Żywienie w poszczególnych jednostkach chorobowych – opiekun modułu: dr Jadwiga Piotrowicz

 • Kliniczny zarys chorób
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Żywienie w gastroenterologii
 • Żywienie osób starszych
 • Żywienie w chorobach nerek
 • Żywienie w sporcie
 • Żywienie w chorobach metabolicznych
 • Toksykologia

PRAKTYKA – Praktyka szpitalna – 100 godz.

Realizacja i zaliczenie modułów obędzie się w trakcie semestru pierwszego – w trybie indywidualnym. Nad realizacją i zaliczeniem powyższych modułów będą czuwali poszczególni opiekunowie wyznaczeni przez Dziekana. Realizacja modułu Praktyka szpitalna odbędzie się w ciągu I roku.

 1. Komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną i określi tryb realizacji i formę zaliczenia proponowanych modułów.
 2. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunków rozpoczęcia studiów przez kandydata, Komisja sporządzi odpowiedni protokół i skieruje wniosek do Rektora o przyjęcie na studia II stopnia.
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia Żywności lub kierunków pokrewnych
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz