Dietetyka

Zarejestruj się teraz

studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
Absolwent jest przygotowany do:
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
 • oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia
 • zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw
 • znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego
Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)
Technologia informacyjna
Etyka zawodowa
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy przedsiębiorczości
Pedagogika

B. Przedmioty podstawowe
Anatomia człowieka
Biochemia ogólna i żywności
Podstawy chemii ogólnej
Chemia żywności
Fizjologia człowieka
Patofizjologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Propedeutyka żywności
Podstawy psychologii

C. Przedmioty kierunkowe
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Technologia gastronomiczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Analiza sensoryczna
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Higiena i toksykologia żywności
Technologia żywności i potraw
Towaroznawstwo żywności
Statystyka w dietetyce
Ekologia i ochrona przyrody
Ergonomia i bezpieczeństwo w organizacji pracy
Metodologia i proseminarium dyplomowe

D. Przedmioty specjalizacyjne – przedmioty do wyboru
Język obcy 1 (do wyboru: j. angielski / j. hiszpański/ j.niemiecki*)
Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych/ Alergeny pokarmowe *
Promocja zdrowia/ Edukacja zdrowotna*
Socjologia zdrowia i choroby/ Socjologia medycyny*
Żywność dietetyczna i funkcjonalna/Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego*
Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych/Żywienie w chorobach metabolicznych*
Podstawy położnictwa z elementami żywienia kobiet ciężarnych/Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących*
Choroby zakaźne z elementami żywienia/ Epidemiologia i profilaktyka chorób zakaźnych*
Bromatologia/ Nauka o żywności*
Psychologia zdrowia/Psychodietetyka*
Żywienie w gastroenterologii/ Dietoterapia w chorobach układu pokarmowego*
Żywienie osób starszych/ Dietetyka geriatryczna*
Żywienie w chorobach nerek/ Żywienie w chorobach układu moczowego*
Fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie/Żywienie w sporcie-biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego*
Praca dyplomowa*

E. Praktyka zawodowa
Praktyka z technologii potraw
Praktyka wstępna w szpitalu
Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
Praktyka w poradni dietetycznej lub dziale żywienia w szpitalu
Praktyka w domu opieki społecznej
Praktyka w zakresie żywienia niemowląt i dzieci (szpital dziecięcy lub oddział dziecięcy, żłobek, przedszkole)
Praktyka w szpitalu dla dorosłych

*przedmioty do wyboru

Rekrutacja
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia z załaczników.
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz