Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin
 • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
 • Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego;
 • Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
 • Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

 • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin;
 • odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim)
 • dodatku motywacyjnego;.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.10.2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Więcej informacji na stronie www.fundacjasustinae.org