Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – po raz drugi „Uczelnią Liderów”

Miło nam poinformować, że 5 lipca br. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Podczas Gali Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia została uhonorowana w grupie niepublicznych uczelni magisterskich aż dwoma wyróżnieniami (certyfikatami):

UCZELNIA LIDERÓW 2016

oraz

UCZELNIA LIDERÓW 2016 – PRIMUS

 

W imieniu Uczelni, wyróżnienia przyjął JM Rektor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński.

Certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w ogólnopolskim programie certyfikacji, uzyskali tylko reprezentanci 30 szkół wyższych. Już po raz szósty w Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniono instytucje akademickie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają wyłącznie uczelnie nowoczesne, innowacyjne, ukierunkowane na ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów aktywności akademickiej.

Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój – powiedział podczas Gali Finałowej Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem jest ocena merytoryczna. W jej trakcie recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem – analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz przyznają punkty rankingowe. Każdą uczelnię ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do:

  • opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • dokumentów i aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni ,
  • informacji z różnych instytucji nadzoru i kontroli,
  • danych statystycznych,
  • informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły,
  • danych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Losów Absolwentów,
  • informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Dzięki stosowanemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

Wynik certyfikacji to efekt rzetelnej analizy dokonywanej przez naukowców, a nie rezultat sumowania danych przez komputerowy algorytm. Każdy z ekspertów dogłębnie, szczegółowo i z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły wyższej ocenia jej potencjał i rozwiązania w obszarze edukacji praktycznej czy współpracy z rynkiem pracy. Ewaluacja instytucji akademickich w Programie „Uczelnia Liderów” oparta jest na analizie jakościowej, a nie ilościowej.

Pobierz raport Uczelnia Liderów

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.