Komunikat w sprawie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia

Uprzejmie informujmy, iż wszyscy kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną kształcenie w dniu 25 września 2017 r. zgodnie z przyjętą organizacja roku akademickiego Zarządzeniem Nr 4/2017 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów I i II stopnia, stacjonarnych, niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994) jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest
posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2) tej ustawy dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTSw w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra.

Powyższe oznacza, że studenci studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia na kierunku fizjoterapia po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r., spełniające warunki określone w tym przepisie, w przypadku ukończenia tych studiów i uzyskania tytułu licencjata uzyskają prawo wykonywania zawodu z mocy prawa. Warunki określone w ustawie spełniać będą również studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie, którzy rozpoczną studia 25 września 2017 r. i ukończą te studia uzyskując tytuł licencjata.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w odpowiedzi na pismo Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, potwierdził, iż określenie czasu trwania oraz organizacji roku akademickiego należy do uczelni i rozpoczęcie roku akademickiego przed 1 października 2017 r. nie narusza przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.