Fizjoterapia

studia drugiego stopnia - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Zarejestruj się teraz

fizjoterapia magisterskie

Sylwetka absolwenta

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku fizjoterapia jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu;
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych;
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych;
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej oraz współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej.

W programie studiów naszych studentów są między innymi zajęcia w prosektorium Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obszar działalności zawodowej
 • placówki służby zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady rehabilitacji
 • ośrodki sportowe
 • ośrodki rekreacyjne
 • ośrodki SPA i gabinety odnowy biologicznej
 • administracja ochrony zdrowia jednostek samorządowych
 • administracja państwowa,
 • organizacje pozarządowe, które realizują specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i/lub trwale niepełnosprawnych.

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i fizjoterapii.
W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych dodatkowych szkoleń organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają na zdobycie dodatkowych certyfikatów i dyplomów.

Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Wychowanie fizyczne
 • Żywienie w sporcie i rekreacji
 • Filozofia
 • Historia rehabilitacji

B. Przedmioty podstawowe

 • Biologia z genetyka
 • Farmakologia
 • Anatomia funkcjonalna
 • Metodologia badań naukowych
 • Bioetyka
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia
 • Pedagogika specjalna: Surdopedagogika/ Tyflopedagogika*
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Demografia i epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy prawne fizjoterapii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarzadzanie i marketing
 • Statystyka w fizjoterapii

C. Przedmioty kierunkowe

 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w neurologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w reumatologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna
 • Sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
 • Diagnostyka i terapia wad postawy
 • Protetyka i ortotyka
 • Medycyna sportowa z odnową biologiczną
 • Seminarium magisterskie

D. Przedmioty specjalizacyjne – przedmioty do wyboru

 • Język obcy 1 (do wyboru: j. angielski zawodowy / j. hiszpański zawodowy*)
 • Zooterapia: Hipoterapia/Dogoterapia*
 • Diagnostyka obrazowa: Rezonans magnetyczny/ Radiologia*
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych intelektualnie/ osób niepełnosprawnych ruchowo*
 • Pływanie terapeutyczne/ Pływanie korekcyjne*
 • Metody specjalne fizjoterapii: Masaż sportowy/Masaże Wellness i SPA*
 • Metody specjalne fizjoterapii: Terapia manualna (ortopedyczna)/ Neuromobilizacje*
 • Metody specjalne fizjoterapii: Akupresura i shiatsu/ Refleksoterapia*
 • Metody specjalne fizjoterapii: Kinesiotaping/ Drenaż limfatyczny*
 • Praca magisterska**

E. Praktyka zawodowa

 • Praktyka fizjoterapii klinicznej

*przedmioty do wyboru

Wymagane dokumenty

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Pobierz: Skierowanie na badania oraz Zaświadczenie

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się