Dietetyka i ekologiczna żywność

studia drugiego stopnia - magisterskie

Zarejestruj się teraz

dietetyka magisterskie

Sylwetka absolwenta

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje dietetyka. Program studiów przewiduje dwie specjalności:

 • DIETETYKA KLINICZNA
 • EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ I DIETETYKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia, przestrzega praw konsumenta i pacjenta oraz potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami dla ich dobra. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, nutrigenomiki, immunologii, psychologii społecznej, demografii i epidemiologii żywienia. Zna regulacje prawne i ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe oraz posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie europejskich programów walki z otyłością i chorobami dietozależnymi.

Absolwent jest specjalistą (praktykiem) w zakresie planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w zależności od wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego konsumenta i pacjenta. Zna rolę ziół i bioaktywnych składników żywności, potrafi dobrać prawidłowo produkty spożywcze i preparaty dietetyczne oraz technologie przygotowania potraw. Jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wdrażania leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego, układu krążenia, chorobach metabolicznych, alergicznych i dermatologicznych a także chorobach nerek, wątroby i trzustki oraz chorobach nowotworowych. Absolwent potrafi  diagnozować żywieniowe i psychologiczne czynniki oraz mechanizmy sprzyjające zaburzeniom odżywiania i wykorzystać swoją wiedzę w edukacji i poradnictwie żywieniowym.

Absolwent jest przygotowany do kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami odpowiednich systemów jakości, podejmowania działań w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska i dietoprofilaktyki chorób niezakaźnych. Absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w celu uaktualniania umiejętności i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi, prowadzenia badań w zakresie żywności i żywienia oraz kierowania zespołem badawczym czy terapeutycznym.

Program studiów

A. Przedmioty podstawowe

 • Psychologia Kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Patofizjologia
 • Zdrowie Publiczne
 • Demografia i epidemiologia żywienia
 • Immunologia
 • Zarządzanie jakością i marketing
 • Metodologia badań
 • Ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe
 • Filozofia
 • Fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywności
 • Diagnostyka laboratoryjna

B. Przedmioty kierunkowe

 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowych i żywieniowo zależnych
 • Dietoprofilaktyka chorób niezakaźnych
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Polityka żywieniowa
 • Żywienie kliniczne I
 • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • Przemysłowa produkcja żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Przchowalnictwo żywności
 • Język angielski
 • Zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach
 • Fizjologia człowieka i żywienie w sporcie
 • Toksykologia żywności
 • Diety niekonwencjonalne
 • WF
 • Aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia

C. Grupa przedmiotów obieralnych

SPECJALNOŚĆ I : DIETETYKA KLINICZNA

 • Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego
 • Żywienie w chorobach wątroby i trzustki
 • Żywienie w chorobach metabolicznych
 • Żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych
 • Żywienie w chorobach układu krążenia
 • Żywienie w chorobach onkologicznych
 • Żywienie w chorobach nerek
 • Żywienie w chorobach rzadkich i genetycznych
 • Genetyka w żywieniu i żywności
 • Preparaty dietetyczne i ich technologia
 • Nutrigenomika
 • Seminarium – żywność, technologia, jakość a zdrowie
 • Metody statystyczne w żywieniu
 • PRACA MAGISTERSKA 1

C. Grupa przedmiotów obieralnych

SPECJALNOŚĆ II: EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ I DIETETYKA

 • Preparaty dietetyczne i ich technologia
 • Podstawy ekologii
 • Skażenie żywności
 • Nutrigenomika
 • Seminarium – żywność, technologia, jakość a zdrowie
 • Metody statystyczne w żywieniu
 • Ekologiczna żywność
 • Zioła w dietetyce. używki i przyprawy
 • Enologia (produkcja wina)
 • Prozdrowotne cechy żywności roślinnej
 • PRACA MAGISTERSKA 2

D: Praktyka zawodowa

 • Praktyka w poradni dietetycznej
 • Praktyka w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej
 • Praktyka w żłobku i przedszkolu
 • Praktyka w szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia
 • Praktyka w Domu opieki społecznej
 • Praktyka w stacji epidemiologicznej
Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i turystyczno – rekreacyjne,
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.

Po zakończeniu studiów II stopnia student uzyskuje dyplom ukończenia z tytułem magistra. Dzięki niemu możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie).

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia Żywności lub kierunków pokrewnych
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Do pobrania:
1. Skierowanie na badania – Dietetyka i ekologiczna żywność
2. Zaświadczenie – Dietetyka i Ekologiczna żywność

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się