Komplementarne metody w promocji zdrowia

studia podyplomowe

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

komplementarne

W programie studiów podyplomowych Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zakłada się, że w trakcie nauki student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale powinien także odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z poznaniem własnego potencjału pozwalającego na uruchomienie procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • wiedzy dotyczącej komplementarnych systemów profilaktyki i leczenia opartych o całościową diagnozę organizmu oraz metody stymulacji indywidualnego potencjału jednostki,
 • nauczenia się szeregu metod i technik służących ocenie stanu zdrowia na poziomie psychofizycznym oraz istniejących w tym zakresie zagrożeń,
 • umiejętności zastosowania w praktyce metod przywracających bądź wzmacniających zdrowie, stymulowania rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej,
 • zasad współpracy z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi całościowym podejściem do problemu zdrowia i rozwoju osobistego zwłaszcza w obszarze problemów związanych ze stylem życia czy negatywnymi skutkami nadmiernego stresu.
Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki odnowy psychosomatycznej, SPA i wellnes, kluby fitness, kluby sportowe,
 • poradnie dietetyczne, gabinety kosmetyczne, ośrodki diagnostyczne, instytucje edukacji i wsparcia społecznego, instytucje szkoleniowe,
 • szpitale, placówki rehabilitacyjne, ośrodki sanatoryjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Komplementarne metody w promocji zdrowia mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Fizjoterapia, Psychologia, Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Pedagogika oraz na kierunku lekarskim.
Program studiów
Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, których zainteresowania medycyną komplementarną obejmują zarówno aspekty humanistyczne, biologiczne jak i terapeutyczne.
W programie studiów przewidziane są m. in. zajęcia: metody diagnozowania organizmu jako całości (m.in. elektrodermalna metoda Ryodoraku),wybrane metody muzykoterapii (terapia kamertonami), koloroterapia, podstawy refleksoterapii, podstawy terapii manualnej, metody związane ze świadomością ciała (Feldenkraisa, Bones for Life, Alexandra, Somayog),techniki relaksacyjne (masaż relaksacyjny, masaż kamieniami wulkanicznymi, treningi relaksowo-koncentrujące), wybrane techniki rozwoju osobistego (m.in. metoda Mindfulness),podstawy psychodietetyki.Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Komplementarnych Metod w Promocji Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się