Rehabilitacja Sportowa

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

 

rehabilitacja

Współczesny sport wyczynowy charakteryzują bardzo duże obciążenia wysiłkiem fizycznym, co związane jest z treningiem ruchowym i walką sportową. Wysiłkom tym towarzyszą także stres i nadmierne obciążenie psychiczne. Wszystko to często powoduje przeciążenia narządów ruchu, narządów wewnętrznych głównie układu sercowo- naczyniowego i prowadzi do urazów sportowych różnego typu w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportu.

Umiejętności absolwenta kierunku Rehabilitacja Sportowa dotyczą technik i metod z zakresu: masażu klasycznego i sportowego, odnowy biologicznej i psychicznej, kinezyterapii, zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów) fizykoterapii, kinezjotapingu, mobilizacji stawowych oraz wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie

umiejętności zastosowania technik i metod:

 • masażu klasycznego i sportowego,
 • odnowy biologicznej i psychicznej,
 • kinezyterapii, fizykoterapii, kinezjotapingu,
 • zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów),
 • mobilizacji stawowych,
 • wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).
Obszar działalności zawodowej
 • placówkach służy zdrowia,
 • ośrodkach odnowy biologicznej i rehabilitacji,
 • klubach sportowych.
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacja Sportowa mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku: Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.
Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu rehabilitacji sportowej.

Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Rehabilitacji Sportowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się