Diagnostyka i Terapia Manualna

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta manualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dysfunkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
 • bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
 • edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
 • współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
 • dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
 • znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej
Obszar działalności zawodowej
 • placówki służby zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej i rehabilitacji
 • ośrodki sportowe, rekreacyjne
 • ośrodki odnowy biologicznej
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyka i Terapia Manualna mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz na kierunku Fizjoterapia.
Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne  i zawodowe specjalistów z zakresu diagnostyki i terapii manualnej.

Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnostyki i Terapii Manualnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się