Turystyka i rekreacja

Specjalności

 • Programowanie i organizacja ruchu turystycznego
 • Turystyka zdrowotna

Uczelnia jako pierwsza w Polsce opracowała kształcenie na specjalności Turystyka zdrowotna uwzględniając w sylwetce absolwenta jego kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystując naturalne walory przyrodnicze z jednej strony a potrzeby klienta (pacjenta) z drugiej.

Specjalność Programowanie i organizacja ruchu turystycznego daje kompetencje do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego. Działalność turystyczna dotyczy obszarów Polski i zagranicy.

Charakterystyka kierunku

 • Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji.
 • Posiada umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów rynku a w szczególności turystyki uzdrowiskowej.
 • Umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego.

Obszar działalności zawodowej

 • przedsiębiorstwa turystyczne i hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne
 • centra rekreacji i odnowy biologicznej
 • organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury)
 • organizacje społeczne i rządowe zajmujące się organizacją oraz upowszechnieniem turystyki i rekreacji

Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty:

 • rejestracja w systemie (zakładka na stronie internetowej www.kwspz.pl – e-rekrut)
 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu e-rekrut)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia na danym kierunku studiów – pobierz wzór skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • cztery podpisane fotografie o wymiarach 45 mm x35 mm (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty wpisowego (kserokopia – oryginał do wglądu)
 • umowa o świadczenie nauki. Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 września.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Dokumenty można składać w:

 • Dziekanacie  KWSPZ – Kraków, AL.A. Grottgera 1
 • Bibliotece KWSPZ – Kraków, ul. Krowoderska 73