Kosmetologia dla praktyków

studia pierwszego stopnia - licencjackie

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. przyjął regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów uczenia się pozwala na skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych np. w pracy, na szkoleniach.

Powołani przez Władze KWSPZ specjaliści, w tym reprezentujący nauczaną branżę w praktyce, będą oceniać doświadczenie zawodowe kandydatów – przez m.in. gromadzoną przez nich dokumentację dokonań w zawodzie Kosmetologa oraz umów potwierdzających doświadczenie.

W wyniku uznania doświadczenia zawodowego studia I stopnia nadające tytuł zawodowy licencjat mogą ulec skróceniu z 6 semestrów nawet do 3 semestrów.

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się?

Potwierdzenie efektów uczenia się – proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się?

Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunku Kosmetologia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  • Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia – Kosmetologia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zalącznikach