Dietetyka

studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Zarejestruj się teraz


Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach  chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i  medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
Absolwent jest przygotowany do:
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
 • oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia
 • zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw
 • znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
Program studiów
A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Etyka zawodowa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy przedsiębiorczości

B. Przedmioty podstawowe

 • Anatomia człowieka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Podstawy chemii ogólnej
 • Chemia żywności
 • Fizjologia człowieka
 • Patofizjologia
 • Genetyka
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Parazytologia
 • Propedeutyka żywności
 • Podstawy psychologii

C. Przedmioty kierunkowe

 • Żywienie człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Technologia gastronomiczna
 • Kliniczny zarys chorób
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Edukacja żywieniowa
 • Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Socjologia zdrowia i choroby
 • Statystyka w dietetyce
 • Ekologia i ochrona przyrody
 • Ergonomia i bezpieczeństwo w organizacji pracy
 • Metodologia i proseminarium dyplomowe

D. Przedmioty specjalizacyjne – przedmioty do wyboru

 • Język obcy 1 (do wyboru: j. angielski / j. francuski*)
 • Język obcy 2 (do wyboru: j. niemiecki / j. hiszpański*)
 • Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych/ Alergeny pokarmowe *
 • Promocja zdrowia/ Edukacja zdrowotna*
 • Żywność dietetyczna i funkcjonalna/Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego*
 • Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych/Żywienie w chorobach metabolicznych*
 • Podstawy położnictwa z elementami żywienia kobiet ciężarnych/Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących*
 • Choroby zakaźne z elementami żywienia/ Epidemiologia i profilaktyka chorób zakaźnych*
 • Psychologia zdrowia/Psychodietetyka*
 • Żywienie w gastroenterologii/ Dietoterapia w chorobach układu pokarmowego*
 • Żywienie osób starszych/ Dietetyka geriatryczna*
 • Żywienie w chorobach nerek/ Żywienie w chorobach układu moczowego*
 • Fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie/Żywienie w sporcie-biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego*
 • Praca dyplomowa**

E. Praktyka zawodowa

 • Praktyka z technologii potraw
 • Praktyka wstępna w szpitalu
 • Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
 • Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu
 • Praktyka w domu opieki społecznej
 • Praktyka w szpitalu dziecięcym
 • Praktyka w szpitalu dla dorosłych

*przedmioty do wyboru

Rekrutacja
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się