Studia I Stopnia

Kierunki: Dietetyka, Kosmetologia.

Harmonogram rekrutacji
  • Data rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej – 4 kwietnia 2022r.
  • Data zakończenia procedury rekrutacyjnej – 26 września 2022r.
Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  3. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym  kierunku studiów,
  5. oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
  6. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  7. umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.
Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, Al. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337