Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia I i II stopnia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia na zasadach przyjęć obywateli polskich, warunkiem przyjęcia jest również złożenie dodatkowych dokumentów.

Podstawą przyjęcia  na studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest złożenie odpowiednich, wskazanych poniżej dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie:
  • dla kandydatów na studia I stopnia – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości-kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami,
  • dla kandydatów na studia II stopnia –  równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości  oraz równoważne  dyplomowi ukończenia studiów wyższych –  kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami,
  • dla kandydatów na studia podyplomowe-  równoważne  dyplomowi ukończenia studiów wyższych –  kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami.
   Dodatki:
  • legalizacja (lub apostille),
  • adnotacja (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym dokument został wydany,
 3. 2 aktualne fotografie kandydata (wymiary 45×35 mm, lewy półprofil musi być uwidoczniony,  lewe ucho odsłonięte, bez biżuterii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,  z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
 4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia
  • dla kandydatów na studia I stopnia – Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
  • dla kandydatów na studia II stopnia –  Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
  • dla kandydatów na studia podyplomowe-  Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia
 5. kserokopia paszportu – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów, w przypadku posiadania: kserokopia Karty Polaka – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 6. kserokopia  dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 7. umowa o świadczenie nauki,
 8. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (jeden z trzech niżej wymienionych):
  • potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNISW,
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • potwierdzenie organu wydającego decyzję w sprawie przyjęcia Kandydatów na studia, na dany kierunek w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 9. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP
  • Wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
 10. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP
  • Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci w celu wcześniejszego złożenia wniosku o uzyskanie wizy będą mogli otrzymać  pismo zapewniające o przyjęciu na I rok studiów w KWSPZ. Pismo to zostanie wystawione, pod warunkiem dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów.