Staże

Staże dla studentów KWSPZ organizowane są w ramach zadania 5 projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i procesów zarządzania uczelnią” w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”

Aby ubiegać się o udział w stażu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu mieszczącym się przy al. A. Grottgera 1/6 Kraków lub wysłać pocztą na adres:

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
al. A. Grottgera 1/6, 30-035 Kraków
z dopiskiem Staże

Osoby zainteresowane udziałem w stażu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem organizacji staży, w którym zawarte są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie oraz całej procedury rekrutacyjnej.

Rekrutacja na staże prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, w tym bez względu na płeć, z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym. Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają problemy z dotarciem do Biura Projektu proszeni są o kontakt z pracownikiem Biura Projektu, pod adresem e mailowym m.pysz@kwspz.pl, w celu ustalenia dogodnej lokalizacji spotkania na terenie Uczelni.

Załączniki:

  1. Formularz rekrutacyjny na staże
  2. Regulamin organizacyjny staży
  3. Program stażu Dietetyka
  4. Program stażu Fizjoterapia
  5. Program stażu Kosmetologia
  6. Harmonogram stażu
  7. Dziennik stażu
  8. Lista obecności
  9. Wzór umowy trójstronnej
  10. Oświadczenie uczestnika stażu