Badanie losów absolwentów

Monitorowanie losów absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia aby lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki zawodowej absolwentów naszej Uczelni i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.  Zagadnienia poruszane podczas badania dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, zgodności pracy z profilem kształcenia, wysokości zarobków, kształcenia podejmowanego po studiach. Zebrane dane mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju Uczelni. Niejednokrotnie stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w programach studiów, które mają wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów KWSPZ na rynku pracy.

Cele badania:

Wyniki Badań

Rocznik 2018/2019

Badanie dotyczące losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2018/2019 przeprowadzono w listopadzie 2020 roku, ponad rok po uzyskaniu przez respondentów dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przy opracowaniu raportu pod uwagę brany był czas, w którym przeprowadzona została próba. Przypadał on bowiem na okres zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

W roku akademickim 2018/2019 Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia opuściło łącznie 530 absolwentów. Zgodę na udział w badaniu wyraziły 372 osoby z czego ostatecznie ankietę wypełniło 165 dyplomantów, co stanowi 44,3 %.

Zgodnie z przewidywaniami wynikającymi ze struktury płci absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, również wśród uczestników badania przeważały kobiety, które stanowiły 86 % badanej populacji. Większość uczestniczących w badaniu absolwentów z rocznika 2018/2019 pracowała zawodowo w trakcie studiów, tak zadeklarowało 87 % respondentów.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje ,iż wśród badanych najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione 62 %, następnie pracujący bez formalnego zatrudnienia 10 % oraz prowadzący działalność gospodarczą 9 %. Zauważalny w stosunku do poprzednich lat jest wyższy wskaźnik osób bezrobotnych, który wynosi 9 %. W badaniu losów absolwentów rocznik 2017/2018 oraz rocznik 2016/2017 wynosił on odpowiednio 0 % i 3,5 %. Wpływ na takie wyniki ma zapewne sytuacja epidemiczna i związane z nią ogłaszane restrykcje oraz całkowity lockdown, odnoszący się bezpośrednio do naszych absolwentów.

Poziom zadowolenia absolwentów z ukończonego w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest na wysokim poziomie. Zdecydowana większość badanych absolwentów, 92 % poleciłaby innym studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. 81% ankietowanych uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:

Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2018-2019 (pdf 766 KB)

Rocznik 2017/2018

Wyniki przeprowadzonego badania wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2017/2018 wskazują, iż w momencie wypełniania ankiety 64% respondentów jest zatrudnionych, 16% prowadzi własną działalność gospodarczą, 4% odbywa staż, 1,5% pracuje na rodzinnym gospodarstwie rolnym, 1,5% przebywa na urlopie wychowawczym, 8% pracuje bez formalnego zatrudnienia. Z dalszej analizy badania wynika, iż wszystkie osoby, które podejmują pracę bez formalnego zatrudnienia kontynuują studia. Ogółem 47% respondentów podjęło dalszą naukę. Spośród tej liczby 32 % zdecydowało się na kontynuację kształcenia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.Zdecydowana większość badanych absolwentów, 96 %, poleciłaby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. Z perspektywy czasu na ten sam kierunek studiów zdecydowałoby się 62% respondentów, tylko 11%, mając na względzie obecne zatrudnienie bądź zainteresowania, obrałoby inną drogę studiowania.

Spośród wszystkich ankietowanych 79% uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy. Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności są przydatne 48%, lub w pewnym stopniu przydatne 49% w wykonywanych przez nich czynnościach zarobkowych.

Nasi absolwenci po zakończeniu studiów nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Spośród tych osób, które poszukiwały pracę, aż 75 % znalazło zatrudnienie w przeciągu pół roku od momentu zakończenia studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:

Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2017/2018 (pdf 850 KB)

Rocznik 2016/2017

Badanie dotyczące losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2016/2017 przeprowadzono w listopadzie 2019 roku, w 2 lata po uzyskaniu przez respondentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wyniki badania wskazują, iż wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, w momencie realizowania pomiaru znajdowało się: 64,5 % osób zatrudnionych, 9 % prowadzących własną działalność gospodarczą, 7 % odbywających staż, 5,5 % podejmujących pracę bez formalnego zatrudnienia, 3,5 % pracujących na rodzinnym gospodarstwie rolnym. 8 % respondentów wskazało na inny status zatrudnienia (urlop wychowawczy, zasiłek rehabilitacyjny). Spośród wszystkich badanych 3,5 % określiło swój status jako osoba bezrobotna. Z uwagi na fakt, iż badanie zostało przeprowadzone w dwa lata po złożeniu egzaminu dyplomowego większość osób zdobyła już dyplom magistra. Uzasadnione więc jest to, iż tylko 9 % respondentów pobiera dalszą naukę. Spośród tej liczby 54 % zdecydowało się na kontynuację kształcenia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Zdecydowana większość badanych absolwentów, 86 % poleciłaby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. Mając możliwość ponownego wyboru kierunku studiów na ten sam zdecydowałoby się 66 % respondentów. 82 % ankietowanych uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy. Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności przydaje 57 % lub w pewnym stopniu przydaje 38 % się w wykonywanych przez nich czynnościach zarobkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:

Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2016/2017 (pdf 820 KB)

Rocznik 2015/2016

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wynika, że w zdecydowanej większości nie miało problemów ze znalezieniem pracy lub dostaniem się na studia magisterskie. Większość z nich jest zatrudniona lub kontynuuję naukę.

42 % absolwentów uczelni pracuje zawodowo: większość z nich zgodnie z kierunkiem studiów – 67%. 5% absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Prawie 42% badanych absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich z czego zdecydowana większość na naszej Uczelni.

Trzy czwarte absolwentów poleciłoby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, a 72% ponownie wybrałoby ten sam kierunek studiów, który ukończyli. Tylko co piąty ze względu na obecną pracę lub doświadczenia na rynku wybrałby inny kierunek.

Niemal 80% ankietowanych uważa, że studia na KWSPZ dobrze przygotowały ich do pracy. Nasi absolwenci nie mieli też większych problemów ze znalezieniem pracy. Spośród tych osób, które poszukiwały pracę, aż 68% znalazło ją do trzech miesięcy od zakończenia studiów.