Wyniki badań

Rocznik 2018/2019

Badanie dotyczące losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2018/2019 przeprowadzono w listopadzie 2020 roku, ponad rok po uzyskaniu przez respondentów dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przy opracowaniu raportu pod uwagę brany był czas, w którym przeprowadzona została próba. Przypadał on bowiem na okres zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

W roku akademickim 2018/2019 Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia opuściło łącznie 530 absolwentów. Zgodę na udział w badaniu wyraziły 372 osoby z czego ostatecznie ankietę wypełniło 165 dyplomantów, co stanowi 44,3 %.

Zgodnie z przewidywaniami wynikającymi ze struktury płci absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, również wśród uczestników badania przeważały kobiety, które stanowiły 86 % badanej populacji. Większość uczestniczących w badaniu absolwentów z rocznika 2018/2019 pracowała zawodowo w trakcie studiów, tak zadeklarowało 87 % respondentów.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje ,iż wśród badanych najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione 62 %, następnie pracujący bez formalnego zatrudnienia 10 % oraz prowadzący działalność gospodarczą 9 %. Zauważalny w stosunku do poprzednich lat jest wyższy wskaźnik osób bezrobotnych, który wynosi 9 %. W badaniu losów absolwentów rocznik 2017/2018 oraz rocznik 2016/2017 wynosił on odpowiednio 0 % i 3,5 %. Wpływ na takie wyniki ma zapewne sytuacja epidemiczna i związane z nią ogłaszane restrykcje oraz całkowity lockdown, odnoszący się bezpośrednio do naszych absolwentów.

Poziom zadowolenia absolwentów z ukończonego w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest na wysokim poziomie. Zdecydowana większość badanych absolwentów, 92 % poleciłaby innym studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. 81% ankietowanych uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:
Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2018-2019

Rocznik 2017/2018

Wyniki przeprowadzonego badania wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2017/2018 wskazują, iż w momencie wypełniania ankiety 64% respondentów jest zatrudnionych, 16% prowadzi własną działalność gospodarczą, 4% odbywa staż, 1,5% pracuje na rodzinnym gospodarstwie rolnym, 1,5% przebywa na urlopie wychowawczym, 8% pracuje bez formalnego zatrudnienia. Z dalszej analizy badania wynika, iż wszystkie osoby, które podejmują pracę bez formalnego zatrudnienia kontynuują studia. Ogółem 47% respondentów podjęło dalszą naukę. Spośród tej liczby 32 % zdecydowało się na kontynuację kształcenia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.Zdecydowana większość badanych absolwentów, 96 %, poleciłaby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. Z perspektywy czasu na ten sam kierunek studiów zdecydowałoby się 62% respondentów, tylko 11%, mając na względzie obecne zatrudnienie bądź zainteresowania, obrałoby inną drogę studiowania.

Spośród wszystkich ankietowanych 79% uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy. Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności są przydatne 48%, lub w pewnym stopniu przydatne 49% w wykonywanych przez nich czynnościach zarobkowych.

Nasi absolwenci po zakończeniu studiów nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Spośród tych osób, które poszukiwały pracę, aż 75 % znalazło zatrudnienie w przeciągu pół roku od momentu zakończenia studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:
Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2017/2018

Rocznik 2016/2017

Badanie dotyczące losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rocznik 2016/2017 przeprowadzono w listopadzie 2019 roku, w 2 lata po uzyskaniu przez respondentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wyniki badania wskazują, iż wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, w momencie realizowania pomiaru znajdowało się: 64,5 % osób zatrudnionych, 9 % prowadzących własną działalność gospodarczą, 7 % odbywających staż, 5,5 % podejmujących pracę bez formalnego zatrudnienia, 3,5 % pracujących na rodzinnym gospodarstwie rolnym. 8 % respondentów wskazało na inny status zatrudnienia (urlop wychowawczy, zasiłek rehabilitacyjny). Spośród wszystkich badanych 3,5 % określiło swój status jako osoba bezrobotna. Z uwagi na fakt, iż badanie zostało przeprowadzone w dwa lata po złożeniu egzaminu dyplomowego większość osób zdobyła już dyplom magistra. Uzasadnione więc jest to, iż tylko 9 % respondentów pobiera dalszą naukę. Spośród tej liczby 54 % zdecydowało się na kontynuację kształcenia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Zdecydowana większość badanych absolwentów, 86 % poleciłaby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowi. Mając możliwość ponownego wyboru kierunku studiów na ten sam zdecydowałoby się 66 % respondentów. 82 % ankietowanych uważa, iż studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia dobrze przygotowały ich do pracy. Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności przydaje 57 % lub w pewnym stopniu przydaje 38 % się w wykonywanych przez nich czynnościach zarobkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania:
Badanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 2016/2017

Rocznik 2015/2016

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wynika, że w zdecydowanej większości nie miało problemów ze znalezieniem pracy lub dostaniem się na studia magisterskie. Większość z nich jest zatrudniona lub kontynuuję naukę.

42 % absolwentów uczelni pracuje zawodowo: większość z nich zgodnie z kierunkiem studiów – 67%. 5% absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Prawie 42% badanych absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich z czego zdecydowana większość na naszej Uczelni.

Trzy czwarte absolwentów poleciłoby innym studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, a 72% ponownie wybrałoby ten sam kierunek studiów, który ukończyli. Tylko co piąty ze względu na obecną pracę lub doświadczenia na rynku wybrałby inny kierunek.

Niemal 80% ankietowanych uważa, że studia na KWSPZ dobrze przygotowały ich do pracy. Nasi absolwenci nie mieli też większych problemów ze znalezieniem pracy. Spośród tych osób, które poszukiwały pracę, aż 68% znalazło ją do trzech miesięcy od zakończenia studiów.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami pod tym linkiem.