Praca w Niemczech na wakacje – lato 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje dokumenty studentów/uczniów spełniających kryteria naboru i zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech – Lato 2018.

Komplet dokumentów (dostępny na stronie internetowej www.wup-krakow.pl) należy dostarczyć do 22 stycznia 2018 r. osobiście do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po  wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pocztą elektroniczną lub telefonicznie:

w Krakowie,
tel. 12 42 40 738 lub 735;
e-mail: eures@wup-krakow.pl

Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu
tel. 18 44 29 490, wew. 10;
e-mail: kkrzak@wup-krakow.pl

Zespole Zamiejscowym w Tarnowie,
tel. 14 62 69 940 wew. 27;
email: aschab@wup-krakow.pl lub wnie@wup-krakow.pl

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

 • studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018r ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018;
 • deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).
 • Uczniowie/ Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).
 7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem.