Praktyki

Poniżej przedstawione są ramowe programy praktyk studenckich dla studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował licencjonowany student KWSPZ. Praktyka powinna uzupełniać program nauczania. Zadaniem praktyki powinno być przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi pacjenta. Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien być przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP, PPOŻ i SANEPID-u.

Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk KWSPZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Opiekunem praktyki jest osoba wskazana przez kierownika placówki, oddziału, osoba o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Warunki uzyskania zaliczenia:

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań  powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy, prowadzenie dziennych zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką na kartach tygodniowych raz w tygodniu przez opiekuna (osoba o odpowiednim przygotowaniu zawodowym).

1 GODZINA DYDAKTYCZNA = 45 MINUT


KOSMETOLOGIA Razem 300 godzin dydaktycznych:

Studenci studiów I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA odbywają obowiązkową praktykę programową z zakresu:

 1. Kosmetyka pielęgnacyjna 120 godzin,
 2. Kosmetyka  pielęgnacyjno- korekcyjno- upiększająca 120 godzin,
 3. Odnowa biologiczna 60 godzin.

W wybranych przez siebie placówkach, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Pełnomocnika rektora ds. praktyk.

FIZJOTERAPIA Razem 920 godzin dydaktycznych:

Studenci studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA odbywają obowiązkową praktykę programową z zakresu:

 1. Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) 80 godzin,
 2. Praktyka w pracowni fizykoterapii 260 godzin,
 3. Praktyka w pracowni kinezyterapii 260 godzin,
 4. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 320 godzin.

W wybranych przez siebie oddziałach klinicznych Szpitali lub innych placówkach rehabilitacyjnych, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Pełnomocnika rektora ds. praktyk.

DIETETYKA Razem 700 godzin dydaktycznych:

Studenci studiów I stopnia na kierunku DIETETYKA odbywają obowiązkową praktykę programową z zakresu:

 1. Praktyka z technologii potraw 70godz,
 2. Praktyka wstępna w szpitalu 105 godz. ,
 3. Praktyka w szpitalu dziecięcym 105godz,
 4. Praktyka w szpitalu 140 godz. ,
 5. Praktyka w domu opieki społecznej 70 godz.,
 6. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych 105 godz.,
 7. Praktyka w szpitalu dla dorosłych 105 godz..

W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, w wybranych przez siebie oddziałach klinicznych Szpitali lub innych zakładach opieki, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Pełnomocnika rektora ds. praktyk.

KOSMETOLOGIA Razem 80 godzin dydaktycznych:

Studenci studiów II stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA odbywają obowiązkową Praktykę zawodową w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. W wybranych przez siebie placówkach, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Pełnomocnika rektora ds. praktyk.

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ Razem 390 godzin dydaktycznych:

Studenci studiów II stopnia na kierunku DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ odbywają obowiązkową praktykę programową z zakresu:

 1. Praktyka w poradni dietetycznej 50 godz.,
 2. Praktyka w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej 120 godz. ,
 3. Praktyka w żłobku i przedszkolu 50 godz.,
 4. Praktyka w szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia 90 godz. ,
 5. Praktyka w domu opieki społecznej 60 godz.,
 6. Praktyka w stacji epidemiologicznej 20 godz.,

W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, w wybranych przez siebie Oddziałach Klinicznych Szpitali lub innych Zakładach Opieki, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.