Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – po raz drugi „Uczelnią Liderów”

Miło nam poinformować, że 5 lipca br. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Podczas Gali Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia została uhonorowana w grupie niepublicznych uczelni magisterskich aż dwoma wyróżnieniami (certyfikatami):

UCZELNIA LIDERÓW 2016

oraz

UCZELNIA LIDERÓW 2016 – PRIMUS

 

W imieniu Uczelni, wyróżnienia przyjął JM Rektor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński.

Certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w ogólnopolskim programie certyfikacji, uzyskali tylko reprezentanci 30 szkół wyższych. Już po raz szósty w Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniono instytucje akademickie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy.

Billboards Red Carpet Dresses

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają wyłącznie uczelnie nowoczesne, innowacyjne, ukierunkowane na ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów aktywności akademickiej.

Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój – powiedział podczas Gali Finałowej Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem jest ocena merytoryczna. W jej trakcie recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem – analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz przyznają punkty rankingowe. Każdą uczelnię ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do:

  • opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • dokumentów i aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni ,
  • informacji z różnych instytucji nadzoru i kontroli,
  • danych statystycznych,
  • informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły,
  • danych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Losów Absolwentów,
  • informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Dzięki stosowanemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

Wynik certyfikacji to efekt rzetelnej analizy dokonywanej przez naukowców, a nie rezultat sumowania danych przez komputerowy algorytm. Każdy z ekspertów dogłębnie, szczegółowo i z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły wyższej ocenia jej potencjał i rozwiązania w obszarze edukacji praktycznej czy współpracy z rynkiem pracy. Ewaluacja instytucji akademickich w Programie „Uczelnia Liderów” oparta jest na analizie jakościowej, a nie ilościowej.

Pobierz raport Uczelnia Liderów

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.